Przetargi.pl
usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach i obiektach należących do Hevelianum oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum

„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, Gradowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 08 42, , fax. 58 742 15 13
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: „Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
  Gradowa 6
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 08 42, , fax. 58 742 15 13
  REGON: 19057266000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach i obiektach należących do Hevelianum oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach (obiektach) należących do Hevelianum oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne i jednorazowe wykonywanie czynności wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ, w pomieszczeniach wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Sprzątanie obiektów będzie odbywało się: 1) W obiektach biurowych oraz w pomieszczeniu monitoringu i ochrony: Laboratorium Amunicyjne 1 (Willa), Nowe Koszary, pomieszczenie ochrony w Poternie do Baterii Moździerzy, Dom Wałmistrza - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, od godziny 15.45. 2) W obiektach wystawienniczych: a. Kaponiera Południowa z Poterną, Koszary Schronowe: od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni świątecznych kościelnych – od 1 lipca do 31 października od wtorku do niedzieli w godzinach 08.00-17.00, poniedziałki 7.30-15.30 (dni techniczne). W pozostałych miesiącach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, a w soboty i niedziele: od 8.00-17.00. b. Wystawa „Łamigłówka” i salka dydaktyczna w Poternie do Baterii Moździerzy – w trybie ciągłym w godzinach otwarcia wystawy „Dookoła Świata” zlokalizowanej w obiekcie Koszary Schronowe. c. Galeria Strzelecka wraz z pomieszczeniem technicznym nr 34 A, Poterna do Baterii Moździerzy, Bateria Moździerzy, Wozownia Artyleryjska w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 3) W pozostałych pomieszczeniach wystawienniczych – Wystawa „Wehikuł Czasu – Człowiek i Pocisk” (Wysokie i Niskie Czoło Kurkowe): w okresie od czerwca do września 2 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia z Zamawiającym), natomiast w pozostałym okresie 1 raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia z Zamawiającym). 4) W pomieszczeniach technicznych: Barak przy domu Wałmistrza - 2 razy w tygodniu (do uzgodnienia z Zamawiającym), Wartownia Południowa, Redita Napoleońska - na zlecenie Zamawiającego. 5) W toaletach ogólnodostępnych (w terenie) oraz pozostałych obiektach - na zlecenie Zamawiającego. 6) Jednorazowe sprzątanie obiektu Dom Wałmistrza przed przystąpieniem do eksploatacji. 7) W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji (budowa planetarium) przewiduje się czasowe wyłączenie obiektu Kaponiera Południowa z eksploatacji. Po pisemnej informacji przez Zamawiającego Wykonawca zakończy świadczyć usługę sprzątania w tym obiekcie. 8) Mycie i czyszczenie parkomatów, systemu parkingowego, kontenerów molok znajdujących się na parkingu przy ul. Gradowej, tablic i znaków, płyt pamiątkowych podestu wraz ze schodami przy maszcie flagowym, masztu do wysokości 2,5 m znajdujących się na terenie administrowanym przez Jednostkę oraz mycie elementów małej architektury na placu zabaw przy Domu Wałmistrza - na zlecenie Zamawiającego. 4. Personel przydzielony na stałe do danego obiektu: 1) Obiekty biurowe oraz pomieszczenie monitoringu i ochrony – sprzątane po godzinie 15.45 przez 2 osoby, po pisemnej informacji o przystąpieniu do sprzątania Domu Wałmistrza od Zamawiającego dodatkowo 1 osoba. 2) Obiekty wystawiennicze sprzątane przez serwis dzienny: Kaponiera Południowa – 1 osoba, Koszary Schronowe – 2 osoby, Kaponiera i 1 osoba w Koszarach Schronowych zgodnie z pkt 3.2a, druga osoba w Koszarach Schronowych 7.00-12.00, w dni techniczne osoby 7.30-15.30). 3) Obiekty wystawiennicze na Niskim i Wysokim Czole Kurkowym oraz pozostałe obiekty wystawiennicze, konferencyjne i techniczne – 3-4 osoby. 4) Wozownia artyleryjska obiekt konferencyjny z możliwością ustawienia wystaw czasowych- 1 osoba 5) Jednorazowe sprzątanie Domu Wałmistrza - 3-4 osoby. 5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą pralni będzie odbywało się na zlecenie Zamawiającego i obejmowało czynności: pranie, suszenie i prasowanie odzieży roboczej, odzieży ochronnej wykorzystywanej na zajęciach edukacyjnych oraz obrusów i innego asortymentu. Pranie i suszenie obejmuje także czynności takie jak wkładanie i wyjmowanie tekstyliów z pralki oraz przekładanie w/w asortymentu do suszarki lub wieszanie na przeznaczonych do tego celu stojakach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach