Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) przedmiotem zamówienia są dostawy paliwa dla samochodów, kosiarek i agregatów prądotwórczych będących własnością gminy Szemud, b) tankowania pojazdów będą odbywały się w miarę potrzeb Zamawiającego, c) olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, powinien także być zdatny do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych, d) benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680) oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (t.j. Dz. U. dnia 14 lutego 2017 r. poz. 247), powinna także być zdatna do użytkowania zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. e) zamawiający przewiduje zakupić 37.140 litrów oleju napędowego (w/g zapotrzebowania). f) zamawiający przewiduje zakupić 6.020 litrów benzyny bezołowiowej (wg zapotrzebowania). g) stacja benzynowa będąca w dyspozycji Wykonawcy musi być dostępna od godz. 600 do 1800 i musi się znajdować na terenie gminy Szemud, h) Wykonawcy posiadający stacje paliw poza terenem gminy Szemud będą zobowiązani do dostarczania paliwa (termin dostawy – 2 godz. od zgłoszenia telefonicznego) Zamawiającemu do wcześniej dostarczonych (do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie wsi Szemud) nieodpłatnie atestowanych zbiorników na przedmiotowe paliwo wyposażonych w legalizowany dystrybutor umożliwiający wydanie paliw z dokładnością pomiaru do 1 setnej litra.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie precyzuje warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach