Przetargi.pl
Usługa sprzątania biur i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. ks. J. Popiełuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 643 45 46 , fax. 15 643 46 77
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
  ul. ks. J. Popiełuszki 16
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 643 45 46, fax. 15 643 46 77
  REGON: 32451800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://stalowawola.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania biur i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, mającego siedzibę przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16 w Stalowej Woli o łącznej powierzchni: 4.437,11 m2, tj.: − codziennie w dni robocze, powierzchnia: 3.615,81 m2; − jeden raz w tygodniu, powierzchnia: 476,10 m2; − jeden raz w miesiącu, powierzchnia: 345,20 m2; oraz mycie elewacji budynku i wykonywanie usługi odśnieżania dróg wewnętrznych i parkingów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia co najmniej 5 osób do sprzątania powierzchni biurowych oraz dodatkowo 1 osobę do wykonywania usługi odśnieżania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzula społeczna. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), w zakresie o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach