Przetargi.pl
USŁUGA SERWISOWA ZGODNA Z GEMALTO SAFENNET SUPPORT PLAN LEVEL (STANDARD) DLA URZĄDZEŃ HSM ORAZ SERWIS DLA ZASILACZY AWARYJNYCH APC

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA SERWISOWA ZGODNA Z GEMALTO SAFENNET SUPPORT PLAN LEVEL (STANDARD) DLA URZĄDZEŃ HSM ORAZ SERWIS DLA ZASILACZY AWARYJNYCH APC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa zgodna z Gemalto Safennet Support Plan Level (Standard) dla urządzeń HSM oraz serwis dla zasilaczy awaryjnych APC. W ramach dostarczonej usługi, Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp do serwisowego kanału producenta, co ma umożliwić:  dostęp do usług serwisowych telefonicznych, przez stronę WWW oraz w miejscu instalacji zgodny z Tabelą nr 1,  zgłaszanie incydentów serwisowych telefonicznie, przez dedykowany adres e-mail lub poprzez stronę WWW,  możliwość określenia priorytetu zgłoszenia serwisowego,  dostęp do nowych wersji oprogramowania zarządzającego modułami kryptograficznymi,  dostęp do nowych wersji oprogramowania sterującego sprzętem dla kart HSM (tzw. firmware'u),  dostęp do dokumentacji technicznej oraz bazy wiedzy poprzez usługę WWW,  naprawę sprzętu u klienta - tj.: wykonanie czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności naprawianego sprzętu (w tym także: wymiana nadmiernie zużytych elementów, baterii, montaż, demontaż). 2.Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ. 4.Klasyfikacja wg kodu CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 5. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (aktywacji usługi). Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta musi się składać z: 1. oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt 1 SIWZ (rozdz. III.3 niniejszego ogłoszenia); 2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach