Przetargi.pl
Usługa sekwencjonowania genomowego mRNA z 10 próbek tkanki płucnej kur i 10 próbek tkanki płucnej kaczek

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Al. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 893 000 , fax. 818 862 595
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 893 000, fax. 818 862 595
  REGON: 80252000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://piwet.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sekwencjonowania genomowego mRNA z 10 próbek tkanki płucnej kur i 10 próbek tkanki płucnej kaczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem usługi jest otrzymanie sekwencji mRNA z 10 próbek tkanki płucnej kur i 10 próbek tkanki płucnej kaczek Usługa składa się z dwóch integralnych części: przygotowania bibliotek z powierzonego RNA całkowitego oraz sekwencjonowania na platformie Illumina NovaSeq6000 Biblioteki kierunkowe mRNA przygotowane będą przez dostawcę z RNA całkowitego dostarczonego przez zamawiającego przy użyciu oryginalnego kitu firmy Illumina TruSeq mRNA stranded. Wykonawca pokrywa koszty transportu próbek, w tym równiez transport droga lotniczą o ile taki okaże się niezbędny. Wykonawca dopuszcza do wysyłki próbek w suchym lodzie (do 10kg) Akceptowalnym materiałem wejściowym jest RNA całkowite w ilości nie mniejszej niż 1 µg wartości RIN równej lub większej 7.0. Wykonawca dokona sprawdzenia i weryfikacji wymaganych parametrów wejściowego materiału przy użyciu Bioanalyzera 2100 lub TapeStation W przypadku negatywnej weryfikacji jakości próbki/próbek, wykonawca zezwala na jednokrotne dostarczenie dodatkowego materiału na swój koszt. Sekwencjonowanie przeprowadzone zostanie na platformie Illuminy NovaSeq, w trybie odczytów sparowanych (pair-end) z minimalną długością odczytów wynoszącą 150 par zasad. Sekwencjonowanie obejmuje odczyt sekwencji 20 próbek z ilością danych >30 mln odczytów na próbkę. `
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach