Przetargi.pl
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków” – II etap.

Gmina Wilków ogłasza przetarg

 • Adres: 24-313 Wilków, Wilków
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 828 10 02 , fax. 81 828 13 79
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilków
  Wilków 62A
  24-313 Wilków, woj. lubelskie
  tel. 81 828 10 02, fax. 81 828 13 79
  REGON: 43102019600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wilkow.e-biuletyn.pl/index.php?id=80

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków” – II etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków” – II etap. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie, zgodnie z dokumentacją techniczną. Charakterystyka budynku: Budynek dwukondygnacyjny kryty blachą z poddaszem użytkowym i strychem, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjną i telefoniczną. Ściany zewnętrzne i działowe murowane i otynkowane. Zakres prac obejmuje: I. Roboty budowlane: -roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem elewacji budynku do ocieplenia- demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac tablic informacyjnych, oświetlenia zewnętrznego, itp.; -roboty rozbiórkowe /demontaż starych parapetów okiennych, demontaż obróbek blacharskich, itp/; -demontaż orynnowania budynku, rur spustowych, instalacji odgromowej; - wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych i orynnowania wraz z robotami przygotowawczymi; -wykonanie instalacji odgromowej i przeciwporażeniowej, wykonanie obowiązkowych pomiarów; - wykonanie ocieplenia elewacji budynku płytami styropianowymi; - wykonanie ocieplenia stropu na poddaszu; - wymiana drzwi wejściowych na antywłamaniowe z atestem i certyfikatem, wymiana części okien; -malowanie elewacji; - budowa łazienki z dostosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem instalacji nowowykonanych do instalacji istniejących. II. Roboty elektryczne: -demontaż starych lamp wraz z ich utylizacją; -demontaż wyłączników oraz podstaw pod bezpieczniki; - wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją techniczną; -montaż nowych lamp, wyłączników, tablic bezpiecznikowych, itp.; - wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznej; - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz jej zsynchronizowanie z siecią, pomiary; - uzupełnienie ubytków w tynku . III. Roboty sanitarne: -roboty rozbiórkowe / demontaż kaloryferów żeliwnych, wycinka rur, itp./; - wykonanie nowej instalacji CO z rur plastikowych; - montaż nowych grzejników wraz z zaworami; -wykonanie połączenia nowej instalacji z istniejącymi instalacjami CO w pomieszczeniach podnajmowanych; -wykonanie prób szczelności instalacji; - uzupełnienie ubytków w tynku. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót / jako materiał pomocniczy/ - stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 złotych – słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach