Przetargi.pl
Usługa realizacji szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – Kurs cukierniczy I stopnia

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ogłasza przetarg

 • Adres: 15-441 Białystok, Spółdzielcza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 653 77 00 , fax. (085) 732 95 05
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  Spółdzielcza 8
  15-441 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot z art. 3 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa realizacji szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – Kurs cukierniczy I stopnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych w zakresie Kurs cukierniczy I stopnia dla uczestników w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach