Przetargi.pl
Zakup emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 300 ton w 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, Bielska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 683-20-01
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
  Bielska 41
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 683-20-01
  REGON: 50667343000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 300 ton w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości około 300 ton w 2021 roku. a) Wykonawca sukcesywnie dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego wraz z przepompowaniem ze środka transportu do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41 o pojemności 25 ton lub bezpośrednio do skrapiarki - w ilości około 5 ton jednorazowo. b) Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe” lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). c) Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym – do oferty należy dołączyć ważny Atest Higieniczny. d) Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności od potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw emulsji, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113600-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach