Przetargi.pl
Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników warsztatów polowych.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłasza przetarg

 • Adres: 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4 125 297 , fax. 77 4 125 368
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
  ul. Główna 1 1
  49-330 Łosiów, woj. opolskie
  tel. 77 4 125 297, fax. 77 4 125 368
  REGON: 00451596500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników warsztatów polowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu oraz podawaniu posiłków dla uczestników warsztatów polowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oodr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach