Przetargi.pl
Całodobowe wyżywienie pacjentów Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4067890 , fax. 77 4067872
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
  ul. Szpitalna 14 14
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 77 4067890, fax. 77 4067872
  REGON: 53244846700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe wyżywienie pacjentów Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest całodobowe wyżywienie pacjentów Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. 2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków, 55322000-3 Usługi gotowania posiłków. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Głogówku, ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek. b) Dostawa posiłków w ściśle określonych godzinach do wyznaczonych pomieszczeń dystrybucji posiłków (zgodnie z harmonogramem) . c) Średnia ilość pacjentów objętych całodobowym wyżywieniem - 124 pacjentów na dobę. Roczne zapotrzebowanie na całodobowe wyżywienie 45285 pacjentów. d) Kaloryczność wyżywienia całodobowego musi być zgodna z normami Instytutu Żywienia. e) Ilość i rodzaj diet wydawanych w poszczególnych kuchenkach oddziałowych na dobę została wyszczególniona w załączniku nr 6 do SIWZ. f) Rodzaj, ilość diet oraz dodatków uzależniona jest od stanów chorobowych pacjentów przebywających w szpitalu i ulega zmianom w dniach przyjęć i wypisów. g) Pacjenci z dietą cukrzycową otrzymują dodatek cukrzycowy 2 x dziennie: - II śniadanie wymienniki węglowodanowe - 2,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 0,5 - owoce), wymienniki białkowe - 0,5, wymienniki tłuszczowe - 1, - Podwieczorek wymienniki węglowodanowe - 3,5 (2 - pieczywo, produkty zbożowe; 1 - owoce; 0,5 - produkty mleczne), wymienniki tłuszczowe - 1. h) Pacjenci z dietą wysokobiałkową (sonda, płynna gęsta) - dodatek wysokobiałkowy otrzymują 2 x dziennie. i) Wykonawca będzie przygotowywać jadłospisy oraz posiłki dla wszystkich pacjentów hospitalizowanych przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych diet na bazie kuchni własnej. W jadłospisie należy uwzględnić przygotowanie posiłków tradycyjnych w okresie świątecznym. Jadłospis powinien zawierać gramaturę i kaloryczność wszystkich proponowanych posiłków. j) Artykuły spożywcze i inne produkty/surowce niezbędne do przygotowania posiłków wykonawca kupuje na własny koszt. k) Wykonawca zapewnia dostawę przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały szpitalne mieszczące się w budynkach przy ul. Piastowskiej 64, 48-200 Prudnik oraz ul. Konopnickiej 2, 48-250 Głogówek. l) Harmonogram wydawania posiłków oraz jego zmiany zatwierdza dietetyk szpitalny wyznaczony przez Zamawiającego. Harmonogram ten musi być dostosowany do pracy poszczególnych oddziałów szpitalnych. Harmonogram dostaw posiłków: Lp. Rodzaj posiłku Godzina dostawy (+- 15min) 1. Śniadanie 8.00 2. Drugie śniadanie dostarczane wraz z pierwszym śniadaniem 3. Obiad 12.00 - 13.00 4. Podwieczorek dostarczane wraz z obiadem 5. Kolacja dostarczane wraz z obiadem m) Zamawianie posiłków odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień wystawianych przez Zamawiającego, gdzie podany będzie rodzaj posiłku, liczba pacjentów i rodzaj diet. Zalecenia będą składane Wykonawcy do godz. 6.30 dnia, w którym obowiązuje dostawa. W pojedynczych przypadkach (w sytuacji podyktowanej stanem chorobowym pacjenta) zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zamówienia do godz. 11.00 w dniu, w którym obowiązuje dostawa. n) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu obowiązującego przez 10 kolejnych dni - najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu. o) Obowiązek porcjowania posiłków i dostarczania ich do pacjentów spoczywa na pracownikach Zamawiającego (Salowej przy współudziale pielęgniarki). p) Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do dostarczania posiłków na oddziały Zamawiającego. q) Do posiłków należy uwzględnić: - śniadanie - kawę mleczną, zupę mleczną, - obiad - kompot, kisiel płynny, herbata itp., - kolacja - herbata wraz z cukrem. r) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania drugiego śniadania i podwieczorku dla pacjentów chorych na cukrzycę, z Oddziału Pediatrycznego oraz ZOL, zgodnie harmonogramem. s) Zestawy posiłków dla pacjentów muszą zawierać zróżnicowane menu; posiłki nie mogą się powtarzać w jednej dekadówce (10 dniowy jadłospis). 2. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dn. 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 poz. 594), w przepisach wykonawczych do tej ustawy, innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów przebywających w szpitalu, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp, p-poż. i Sanepid-u. W przypadku zmian powyższych przepisów Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 2) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za jakość i temperaturę oferowanych posiłków. 3) Wykonawca odpowiada za dobór właściwych produktów/surowców zgodnie ze zróżnicowanymi dietami żywieniowymi pacjentów. 4) Wykonawca odpowiada za higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu. 5) Wykonawca odpowiada za dobór właściwych procesów technologicznych, gwarantujących najwyższą jakość oferowanych posiłków. 6) Wykonawca wyznaczy osoby, które odpowiadają za zaopatrzenie szpitala i oddziałów w żywność, bezpieczne przechowywanie produktów/surowców oraz dystrybucję posiłków na oddziały szpitalne. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania posiłków i produktów/surowców we właściwej temperaturze i ich dystrybucji w bezpieczny sposób. 8) W gestii Wykonawcy leży zabezpieczenie odpowiedniej ilości termosów, wózków bemarowych i pojemników, zabezpieczających posiłki przed wylaniem/schłodzeniem, oraz spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. 9) Wykonawca zapewnia 3 termometry do pomiaru temperatury dostarczonych posiłków. 10) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni dokumentację potwierdzającą mycie i dezynfekcję środka transportu (samochodu dostawczego oraz termosów/wózków bemarowych/pojemników do przewozu żywności). 11) Wykonawca zobowiązuje się do bezpiecznego i właściwego usuwania resztek niespożytych posiłków. Pojemniki/worki do przechowywania resztek pokonsumpcyjnych winny być dostarczane na oddziały szpitalne przez Wykonawcę oraz odbierane przez niego, myte i dezynfekowane w kuchni wykonawcy. 12) Wykonawca odbiera naczynia/pojemniki transportowe z poszczególnych oddziałów szpitalnych. Ich mycie powinno odbywać się w kuchni wykonawcy. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia itp. naczyń/pojemników transportowych Wykonawca niezwłocznie je wymieni na własny koszt. 13) Pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia powinni posiadać odzież ochronną, nakrycie głowy, odpowiednie obuwie i środki ochrony indywidualnej, które zapewnia Wykonawca. Pracownicy ci powinni również posiadać aktualne książeczki zdrowia z pełnymi badaniami wymaganymi w tego typu placówkach. 14) Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do wykonywania badań przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną na czystość mikrobiologiczną powierzchni, sprzętów co 6 miesięcy oraz każdorazowo w razie zatruć i zakażeń pokarmowych i każdorazowe dostarczenie Zamawiającemu wyników tych badań. 15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za realizację przedmiotu zamówienia wobec Zamawiającego oraz organów kontroli (PIP, Sanepid itp.) oraz zobowiązuje się do przekazywania wszystkich wyników nadzoru sanitarnego, PIP i innych służb, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 16) Wykonawca winien posiadać wdrożony system HACCP oraz przestrzegać i stosować się do zasad Systemu Zarządzania Jakością wdrożonych u Zamawiającego. 17) Wszelkie zastrzeżenia w realizacji usługi z oddziałów szpitalnych Zamawiającego zostaną przekazane osobie wyznaczonej przez Wykonawcę. Wykonawca po rozpoznaniu nieprawidłowości winien natychmiast usunąć wszelkie stwierdzone usterki w wykonywaniu usługi. 18) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich wykonanych i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Próbki są dostępne do wglądu dla zamawiającego, a w sytuacji powstania zagrożenia epidemiologicznego dla PSSE/WSSE. 19) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy: a) Decyzji dla kuchni w której Wykonawca będzie wykonywał posiłki wydanej przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na produkcje posiłków i wywóz posiłków, b) Decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na środek transportu, którym będą dostarczane posiłki do Zamawiającego. 20) Wykonawca zobowiązany jest na każde życzenie Zamawiającego przekazać protokoły z kontroli sanepidu. 3. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego: 1) Wykonawca będzie podlegał kontroli pracowników Zamawiającego: dietetyka szpitalnego, zespołu ds. zakażeń oraz pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Zamawiający wyznaczy powyższych pracowników a Wykonawca może wyznaczyć osoby, które stanowić będą Komisję oceniającą jakość wykonywanych usług. Wszelkie przypadki nienależytego wykonywania usługi będą odnotowywane w protokole/audycie pokontrolnym, a ustalenia pokontrolne Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w trybie przewidzianym w protokole/audycie pokontrolnym. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Komisję nienależytego wykonywania usługi, Zamawiający uprawniony jest do nałożenia kary umownej. 2) Wymienieni w pkt. 1) pracownicy Zamawiającego będą sprawować nadzór nad jakością, ilością, przestrzeganiem norm dziennych racji pokarmowych, stosowanych surowców, przebiegu procesów technologicznych, jak i czystości pomieszczeń i sprzętu. 3) Zamawiający będzie informował Wykonawcę o przeprowadzanych ankietach w zakresie badania zadowolenia pacjentów/klientów. Wnioski z powyższych badań Zamawiający przedstawi Wykonawcy w celu wdrożenia, usprawnienia itp. świadczonych usług w określonym czasie. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczące realizacji usługi: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonywanej usługi z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. A. WARUNKI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części Zamówienia podwykonawcom wyłącznie w zakresie transportu posiłków. 5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6) Prawo opcji; minimalny poziom zamówienia 80%, maksymalny: 100%. 7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1, pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. 8) Wykonawca zobowiązany jest do podania cen, które nie będą się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15 9) Zamawiający nie wyraża zgody na waloryzację ceny usługi w okresie obowiązywania umowy ze względu na zmiany cen producentów oraz w wyniku zmiany cen kursów walut. 10) Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta. 11) Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będzie dokonywane w zł polskich. 12) Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny w przypadku zmiany stawki VAT. Zmianie ulega cena brutto. Cena netto pozostaje bez zmian. 15) Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany istotnych postanowień umowy: a) zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Najkrótszy termin załatwienia reklamacji (nie dłuższy niż 60 minut)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcm.prudnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach