Przetargi.pl
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Reja 2A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4835949 , fax. 077 4835949
 • Data zamieszczenia: 2015-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Reja 2A 2A
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4835949, fax. 077 4835949
  REGON: 00450120700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-kkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjne samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków klientom MOPS w Kędzierzynie-Koźlu, przez 7 dni w tygodniu.Szacunkowa liczba osób spożywających posiłki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniesie w granicach 104 osób miesięcznie. Liczba osób określona powyżej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od ilości osób skierowanych - potrzebujących posiłku w danym okresie. Zamawiający będzie realizował niniejszy przedmiot zamówienia w zależności od potrzeb osób korzystających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-kkozle.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach