Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1262198 , fax. 26 1262314
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 26 1262198, fax. 26 1262314
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia: Część I Wykonanie usługi przeprowadzenia okresowej kontroli rocznej morskich budowli hydrotechnicznych Część II Wykonanie usługi okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy Prawo budowlane. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3(a-b odpowiedni dla danej części) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach