Przetargi.pl
Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Swarzewie

Urząd Gminy Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732096 w. 40 , fax. 586 732 737
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Puck
  ul. 10 Lutego 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732096 w. 40, fax. 586 732 737
  REGON: 19051973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina.puck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Swarzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Swarzewie obejmuje: 1. zieleń urządzoną, 2. plac zabaw (nawierzchnia – piasek atestowany), 3. ścieżki piesze dołączone do ciągu pieszo jezdnego (nawierzchnia – kostka typu „naturo” grub. 6cm), 4. siłownię na powietrzu (nawierzchnia – piasek atestowany), 5. elementy małej architektury takie jak: ławki parkowe – 6 kpl, pojemniki na śmieci- 3 kpl, tablica informacyjna – 1 kpl, ogrodzenie placu zabaw z segmentów i słupków – około 70 mb; 6. urządzenia na placu zabaw: huśtawka podwójna - 1 kpl, zestaw ze zjeżdżalniami, wieżami i mostem – 1 kpl, huśtawka ważka – 1 kpl, karuzela tarczowa z siedziskami – 1 kpl, drabinka wielofunkcyjna – 1 kpl, linarium stożek – 1 kpl, samochodzik – 2 kpl, stoliki do szachów – 2 kpl, stojaki na rowery – 2 kpl; 7. urządzenia siłowni plenerowej: rower - 1 kpl, jeździec – 1 kpl, biegacz – 1 kpl, orbitrek – 1 kpl, twister – 1 kpl, stepper – 1 kpl. Urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zapobiegających dewastacji urządzeń, a przynajmniej ograniczających ją. Urządzenia zostały tak dobrane, aby były proste, nieskomplikowane i wykonane ze stali. Zadanie przewiduje również opracowanie przez Oferenta dokumentacji odbiorowej, regulaminu korzystania z obiektu, wykonanie nawierzchni, zagospodarowanie zielenią- nasadzenia, wykonanie i montaż tablicy OSA (tablica zgodna z wytycznymi programu, montowana na słupku i przytwierdzona trwale do gruntu). Ponadto zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia niezależnie dla wszystkich części obejmuje: - Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej (operatu kolaudacyjnego). - Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. - Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. - Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni drogowej i istniejących obiektów, budowli jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie prowadzenia inwestycji. - Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Powstałe w ten sposób odpady – w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu: nadmiar gruntu, gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Ewentualną wymianę gruntu, jeżeli będzie konieczna lub jego zagęszczenie do parametrów wymaganych odpowiednimi normami i przepisami. - Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. - Wykonanie wszelkich niezbędnych odwodnień prac budowlanych i zabezpieczeń wykopów. - Zadanie po wykonaniu musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy, opracował oraz uzgodnił z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik n do SIWZ. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) - dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 10.4.1 ppkt. 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach