Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni w ramach realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni w ramach realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni wraz z utworzeniem terenów zieleni, uporządkowaniem zagospodarowania, rozbudową zatoki autobusowej i budową miejsc postojowych w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”. 2. Inwestycja zlokalizowana jest w Województwie Pomorskim, Starostwie Miasta Gdyni, Gminie Miasta Gdyni. Ogólna powierzchnia projektowanego terenu wynosi 0,35 ha. 3. Inwestycja położona jest w granicach zespołu ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod nr rejestru 992 (decyzja WKZ-5340/4/87/273 z dnia 16 lutego 1987 r.) i podlega ochronie konserwatorskiej. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy nr: RPPM.08.1.1-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją zamówienia, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Zakres robót obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na: a) budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, pojazdów osób niepełnosprawnych oraz autobusu, b) budowie drogi wewnętrznej, c) budowie chodnika i ciągów pieszych, d) budowie miejsc odpoczynku dla pieszych, e) budowie zjazdów, f) przebudowie zatoki autobusowej, g) budowie elementów małej architektury, w tym: ławek, stojaków dla rowerów, tablicy informacyjnej/pamiątkowej, h) wykonaniu nasadzeń zieleni urządzonej, i) niezbędnej wycince istniejących drzew i krzewów, j) budowie oświetlenia, k) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, l) wykonaniu urządzeń zabezpieczających ruch pojazdów i pieszych, m) niezbędnej przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) Projekt architektoniczno - budowlany – załącznik nr A do siwz, b) Projekty wykonawcze – załącznik nr B do siwz: - branża drogowa, - branża elektroenergetyczna, c) Projekt szaty roślinnej - załącznik nr C do siwz, d) Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem - załącznik nr D do siwz, e) Opinia Geotechniczna - załącznik nr E do siwz f) Szczegółowe specyfikacje techniczne– załącznik nr F do siwz, g) Projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu - załącznik nr G do siwz, h) Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu - załącznik nr H do siwz i) Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy– załącznik nr 1a do siwz, j) Wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY do OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Kosztorys ofertowy, wg przedmiaru robót, stanowiącego Załącznik 1a do siwz. 4) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach