Przetargi.pl
Usługa prenumeraty czasopism polskich dla Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok 2013

Akademia Pomorska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 840 53 27 , fax. 59 842 95 20
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Pomorska
  ul. Arciszewskiego 22A 22A
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 840 53 27, fax. 59 842 95 20
  REGON: 00000145900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl. edu..pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa prenumeraty czasopism polskich dla Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa gazet, dzienników, magazynów i czasopism krajowych do siedziby Zamawiającego przy ul. Arciszewskiego 22c w Słupsku - portiernia budynku Biblioteki Uczelnianej oraz portiernia budynku przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Prenumerata obejmuje wszystkie numery od 1 do ostatniego w 2013 r. nawet, jeżeli jego wydanie przeciągnie się na rok następny. Do publikacji należy dołączać wszystkie dodawane bezpłatnie przez wydawcę dodatki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799800007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.apsl.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach