Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu szaf kablowych w WT Gdynia

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6765555 , fax. 58 6765787
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
  ul. Jana III Sobieskiego 277 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6765555, fax. 58 6765787
  REGON: 22048345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mw.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona narodowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu szaf kablowych w WT Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu szaf kablowych w WT Gdynia Integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określaniu ceny ryczałtowej na wykonanie zadania przez wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503320001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach