Przetargi.pl
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do Placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38 , fax. 058 7820124 w. 38
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Grabowo 2 2
  81-265 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, fax. 058 7820124 w. 38
  REGON: 00283033200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do Placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarstwa domowego wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni, tj. do następujących placówek: 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1, 2) Zespół Opiekuńczy, ul. Fredry 3, 3) Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, ul. Chwarznieńska 93, 4) Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A, 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Generała Maczka 1, 6) Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Wąsowicza 3, 7) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Maciejewicza 11, 8) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Batalionów Chłopskich 1, 9) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Sikorskiego 2a, 10) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3, Działowskiego 9, 11) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4, Abrahama 59, 12) Zespół ds. Bezdomnych, ul. Działowskiego 11, 13) Administracja MOPS, ul. Grabowo 2, 14) Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Świętojańska 87/3, 15) Zespół ds. Pieczy Zastępczej, ul. Filomatów 2, 16 ) Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego, Partyzantów 26/1, Dostarczone artykuły gospodarstwa domowego muszą być dopuszczone do użytku na terenie Polski na podstawie obowiązujących przepisów. Dostarczane artykuły muszą być artykułami nowymi w I gatunku jakości. Dostarczane artykuły pakowane muszą posiadać estetyczne opakowania, nie uszkodzone mechanicznie. Na oferowane artykuły wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów gospodarstwa domowego z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu, telefonicznie. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsgdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną