Przetargi.pl
Usługa polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 10.05.2013 r. do 01.01.2014 r.

Toruńska Agenda Kulturalna ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 621 03 33 , fax. 56 651 02 37
 • Data zamieszczenia: 2013-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Agenda Kulturalna
  ul. Pod Krzywą Wieżą 1 1
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 621 03 33, fax. 56 651 02 37
  REGON: 34048888600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: miejska instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 10.05.2013 r. do 01.01.2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych za pomocą sprzętu Wykonawcy oraz zapewnienie bez względu na warunki pogodowe konstrukcji scenicznych, nagłośnienia, oświetlenia i innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 01.04.2013 r. do 01.01.2014 r. 2.Oferta musi obejmować koszt transportu, montażu, obsługi technicznej, realizacji akustycznej i oświetleniowej, demontażu urządzeń po zakończeniu imprezy, koniecznych zabezpieczeń na kable oraz noclegów dla ekipy technicznej. 3.Dokładna liczba i terminy organizowanych imprez zostanie przekazana Wykonawcy pismem najpóźniej na 3 tygodnie przed wydarzeniami takimi jak Festiwal Ballady i Piosenki Filmowej i Bella Skyway Festival i 2 tygodnie przed pozostałymi wydarzeniami. 4.Zamawiający zastrzega, że sprzęt niewykorzystany podczas danej imprezy może być wykorzystany podczas innej imprezy w czasie trwania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 921300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tak.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach