Przetargi.pl
obsługa projekcji filmowych (w formacie 35 mm, 2K DCP (w tym 3D) oraz 4K DCP) oraz nagłośnienia w systemie Dolby Stereo Digital przy użyciu własnego sprzętu oferenta na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2012

Fundacja TUMULT ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 28
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6210019 , fax. 056 6522197
 • Data zamieszczenia: 2012-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja TUMULT
  Rynek Nowomiejski 28 28
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6210019, fax. 056 6522197
  REGON: 00138258700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tumult.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  obsługa projekcji filmowych (w formacie 35 mm, 2K DCP (w tym 3D) oraz 4K DCP) oraz nagłośnienia w systemie Dolby Stereo Digital przy użyciu własnego sprzętu oferenta na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. obsługa i wyposażenie dużej sali Opery Nova (803 miejsca) w dniach 24.11 - 1.12.2012r. w: 1. studyjny sprzęt projekcyjny, w tym: - wysokiej klasy projektor filmowy 35 mm z możliwością projekcji ciągłej do 5000 m, odczyty, - latarnie do lamp ksenonowych wraz z lampami o mocy min. 4kW, - wysokiej klasy obiektywy projekcyjne anamorfotyczne do formatu panoramicznego 2.39 oraz wysokiej klasy obiektywy projekcyjne do formatu kaszetowego 1.85, 1.66 i innych, - szpule, przewijarka i sklejarka; 2. aparaturę nagłośnieniową do odsłuchu dźwięku w systemie Dolby Stereo Digital, w tym: - procesory dźwięku dolby, monitory kontrolno-odsłuchowe i wzmacniacze wysokiej jakości, - profesjonalne głośniki zaekranowe i efektowe systemu kinowego, - okablowanie, materiały montażowe i inne; 3. aparaturę niezbędną do projekcji cyfrowych (PAKIETY DCP/DCI, w formacie 2K DCP (w tym 3D) w formacie 4K DCP), w tym skaler umożliwiający płynne przejścia między źródłami projekcji oraz dostosowanie proporcji obrazu), przy czym: a) projektor musi być dostosowany do możliwości projekcji pakietów: 2K DCP, 2K DCP 3D oraz 4K DCP, b) w przypadku projekcji 4K DCP luminancja ekranu musi wynosić 48 kandeli na metr kwadratowy (14 foot-lambertów [fL]), c) w przypadku projekcji 2K DCP 3D należy przygotować projekcję zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, opisującym wymagania techniczne projekcji filmu LIFE OF PI, d) w przypadku projekcji 2K DCP 3D należy zapewnić okulary 3D w liczbie 900 sztuk. II. obsługa i wyposażenie małej sali Opery Nova (220 miejsc) w dniach 25.11 - 30.11.2012 r. w: 1. aparaturę nagłośnieniową do odsłuchu dźwięku w systemie Dolby Stereo Digital, w tym: - procesory dźwięku dolby, monitory kontrolno-odsłuchowe i wzmacniacze wysokiej jakości - profesjonalne głośniki zaekranowe i efektowe systemu kinowego, - okablowanie, materiały montażowe i inne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 921300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tumult.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach