Przetargi.pl
Obsługa projekcji filmowych (w formacie 35 mm, 2K DCP (w tym 3D) oraz 4K DCP) oraz nagłośnienia w systemie Dolby Digital 5.1 i 7.1 przy użyciu własnego sprzętu oferenta na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2013.

Fundacja TUMULT ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 28
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6210019 , fax. 56 6522197
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja TUMULT
  Rynek Nowomiejski 28 28
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6210019, fax. 56 6522197
  REGON: 00138258700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tumult.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa projekcji filmowych (w formacie 35 mm, 2K DCP (w tym 3D) oraz 4K DCP) oraz nagłośnienia w systemie Dolby Digital 5.1 i 7.1 przy użyciu własnego sprzętu oferenta na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: I. obsługa i wyposażenie dużej sali Opery Nova (803 miejsca) w dniach 16-23.11.2013 r., w: 1. studyjny sprzęt projekcyjny, w tym: - wysokiej klasy projektor filmowy 35 mm z możliwością projekcji ciągłej do 5000 m, odczyty, - latarnie do lamp ksenonowych wraz z lampami o mocy min. 4kW, - wysokiej klasy obiektywy projekcyjne anamorfotyczne do formatu panoramicznego 2.39 oraz wysokiej klasy obiektywy projekcyjne do formatu kaszetowego 1.85, 1.66 i innych, - szpule, przewijarka i sklejarka; 2. aparaturę nagłośnieniową do odsłuchu dźwięku w systemie Dolby Digital 7.1, w tym: - procesory dźwięku dolby, monitory kontrolno-odsłuchowe i wzmacniacze wysokiej jakości, - profesjonalne głośniki zaekranowe i efektowe systemu kinowego, - okablowanie, materiały montażowe i inne; 3. aparaturę niezbędną do projekcji cyfrowych (PAKIETY DCP/DCI, w formacie 2K DCP (w tym 3D) lub w formacie 4K DCP), w tym skaler (minimum 1 wejście HD-SDI/SD-SDI, 1 wejście DVI/HDMI, 1 wejście analogowe component lub composit) umożliwiający płynne przejścia między źródłami projekcji oraz dostosowanie proporcji obrazu, przy czym: a) projektor musi być dostosowany do możliwości projekcji pakietów: 2K DCP, 2K DCP 3D oraz 4K DCP, b) w przypadku projekcji 2D luminancja ekranu musi wynosić min. 14 foot-lambertów [fL], a w przypadku projekcji 3D luminancja ekranu musi wynosić min. 4,5 foot-lamberta [fL], c) w przypadku projekcji 2K DCP 3D należy przygotować projekcję zgodnie ze specyfikacją projekcji, jeśli taka zostanie dostarczona wraz z filmem, d) w przypadku projekcji 2K DCP 3D należy zapewnić okulary 3D w liczbie 900 sztuk. II. obsługa i wyposażenie małej sali Opery Nova (220 miejsc) w dniach 16-23.11.2013 r. w: 1. aparaturę nagłośnieniową do odsłuchu dźwięku w systemie Dolby Digital 5.1, w tym: - procesory dźwięku dolby, monitory kontrolno-odsłuchowe i wzmacniacze wysokiej jakości, - profesjonalne głośniki zaekranowe i efektowe systemu kinowego, - okablowanie, materiały montażowe i inne. 2. aparaturę niezbędną do projekcji cyfrowych (PAKIETY DCP/DCI, w formacie 2K DCP), w tym skaler (minimum 1 wejście HD-SDI/SD-SDI, 2 wejścia DVI/HDMI, 1 wejście analogowe component lub composit) umożliwiający płynne przejścia między źródłami projekcji oraz dostosowanie proporcji obrazu, przy czym: a) projektor musi być dostosowany do możliwości projekcji pakietów: 2K DCP. 4. Zakresem zamówienia objęty jest również: 1. montaż, demontaż ram ekranowych, ekranów, maskowań, podestów pod głośniki zaekranowe oraz wózków jezdnych dla głośników zaekranowych (urządzenia i materiały dostarcza Zamawiający) w dużej i małej Sali Opery Nova. 2. przygotowanie do projekcji ok. 45 kopii filmowych (35 mm oraz DCP), ich zabezpieczenie technologiczne, cyfrowe, montaż i demontaż; 3. w przypadku kopii na taśmie 35 mm - sprawdzanie każdej z nich najpóźniej 24 godziny po jej dostarczeniu i nie później niż 2 godziny przed projekcją pod kątem posiadania napisów i niezwłocznie informowanie o ich braku osób wskazanych przez Zamawiającego; 4. w przypadku kopii w formacie DCP lub pliku komputerowego sprawdzanie każdej kopii filmowej najpóźniej 24 godziny po jej dostarczeniu i nie później niż 2 godziny przed projekcją pod kątem możliwości jej odtworzenia (w tym zgodności klucza DCP) oraz posiadania przez nią napisów i niezwłocznie informowanie o braku napisów i innych problemach osób wskazanych przez Zamawiającego; 5. przygotowanie kopii filmowej do odebrania maksymalnie w ciągu 4 godzin po zakończonej projekcji; 6. zapewnienie ciągłości projekcji zgodnie z harmonogramem podanym przez Zamawiającego; 7. serwis 24 godziny na dobę; 8. dostosowanie projektorów 35 mm oraz cyfrowego do formatu obrazu danej kopii filmowej; 9. umożliwienie podpięcia ze sceny na sali głównej Opery Nova źródła sygnału cyfrowego w rozdzielczości 1920 x 1080p po kablu hdmi długości do 6m i przekazanie tego sygnału na główny projektor cyfrowy. 10. rozpoczęcie montażu nastąpi nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem festiwalu - Zamawiający udostępni w tym terminie wszystkie sale oraz kabiny projekcyjne (Zamawiający uzyska wszelkie wymagane zezwolenia odpowiednich organów, w tym również dyrekcji obiektu na montaż głośników efektowych do ścian bocznych widowni przy pomocy drążków rozporowych mocowanych do poręczy przy ścianach bocznych oraz sufitu balkonu technicznego). 11. demontaż powinien zostać ukończony 2 dni po zakończeniu festiwalu. 12. Przewidywane godziny projekcji: a. duża sala Opery Nova - 9.00 - 1.00 b. mała sala Opery Nova - 9.30 - 0.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 921300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tumult.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach