Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego.

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8232204 , fax. 043 8232204
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zduńskowolski
  ul. Złotnickiego 25 25
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 043 8232204, fax. 043 8232204
  REGON: 73093479500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) tablice rejestracyjne zwyczajne, samochodowe jednorzędowe - 6.000 kpl.; 2) tablice rejestracyjne zwyczajne, samochodowe dwurzędowe - 100 kpl.; 3) tablice rejestracyjne zabytkowe, samochodowe jednorzędowe - 5 kpl.; 4) tablice rejestracyjne zabytkowe, samochodowe dwurzędowe - 5 kpl.; 5) tablice rejestracyjne indywidualne, samochodowe jednorzędowe - 5 kpl.; 6) tablice rejestracyjne indywidualne, samochodowe dwurzędowe - 5 kpl.; 7) tablice rejestracyjne tymczasowe, samochodowe jednorzędowe - 5 kpl.; 8) tablice rejestracyjne tymczasowe, samochodowe dwurzędowe - 5 kpl.; 9) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep jednorzędowe - 200 szt.; 10) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep dwurzędowe - 50 szt.; 11) tablice rejestracyjne motocyklowe - 400 szt.; 12) tablice rejestracyjne motocyklowe zabytkowe - 5 szt.; 13) tablice rejestracyjne motocyklowe indywidualne - 5 szt.; 14) tablice rejestracyjne motocyklowe tymczasowe - 5 szt.; 15) tablice rejestracyjne ciągnikowe - 50 szt.; 16) tablice rejestracyjne motorowerowe - 300 szt.; 17) tablice rejestracyjne motorowerowe tymczasowe - 5 szt.; 18) tablice rejestracyjne samochodowe wtórnik - 150 szt.; 19) tablice rejestracyjne motocyklowe wtórnik - 5 szt.; 20) tablice rejestracyjne ciągnikowe wtórnik - 5 szt.; 21) tablice rejestracyjne motorowerowe wtórnik - 5 szt. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości zamawianych tablic warunkowanym faktycznemu zapotrzebowaniu. Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe tablic pomiędzy wyszczególnionymi wyżej pozycjami przy założeniu nie przekroczenia maksymalnej kwoty zobowiązania (wynikającego z najkorzystniejszej oferty). Każdorazowa wielkość dostawy następować będzie w ilościach określonych w poszczególnych zamówieniach. Rozładunek tablic na wskazane miejsce należy do Wykonawcy zamówienia. Tablice rejestracyjne muszą wykonane być wg wzorów zgodnych z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501111100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzdunskowolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach