Przetargi.pl
Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niewiadów

Wójt Gminy Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7192123 , fax. 044 7192129
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ujazd
  Plac Kościuszki 6 6
  97-225 Ujazd, woj. łódzkie
  tel. 044 7192123, fax. 044 7192129
  REGON: 00055099900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminy.pl/UJAZD
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niewiadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niewiadów. Budynek wykonany zostanie w kształcie prostokąta o wymiarach 21,54x15,54 m i wysokości 6,40 m powyżej przyległego terenu. Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako budynek parterowy niepodpiwniczony. Fundamenty murowane z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych i ścianki działowe z cegły kratówki na zaprawie wapienno-cementowej ocieplone od zewnątrz metodą lekką mokrą styropianem grubości 15 cm, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachodachówka. Zestawienie powierzchni i kubatury do realizacji : powierzchnia użytkowa 248,64 m2 powierzchnia pochylni i podestu 14,80 m2 powierzchnia zabudowy 358,16 m2 Kubatura 1694,10 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: - Pieniądzu, - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, - Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, -Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewiadów. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodne z wymogami określonymi przez prawo bankowe. 7.W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) 8. Złożone poręczenie-gwarancja musi zawierać -termin obowiązywania gwarancji-poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt 1 - informacje, że udzielona gwarancja-poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt 271.1.2.2014 - Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie - Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -Odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujazd.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach