Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i terenów stanowiących dawny Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, w miejscowości Widzew, ul. Szkolna 14, gm. Ksawerów, powiat pabianicki, województwo łódzkie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 636 53 26 , fax. 042 632 9133
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
  ul. Północna 27/29 27/29
  91-420 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 636 53 26, fax. 042 632 9133
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i terenów stanowiących dawny Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, w miejscowości Widzew, ul. Szkolna 14, gm. Ksawerów, powiat pabianicki, województwo łódzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i terenów stanowiących dawny Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, w miejscowości Widzew, ul. Szkolna 14, gm. Ksawerów, powiat pabianicki, województwo łódzkie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługę dozoru, monitorowania i ochrony stacjonarnej należy wykonywać 7 dni w tygodniu, w godzinach określonych poniżej, w okresie od dnia 01.02.2014r. od godz. 00:00 do dnia 31.12.2014r. do godz. 06:00, w formie ochrony stacjonarnej, objazdów i obchodu wyznaczonego terenu oraz usytuowanych tam nieruchomości w taki sposób, aby jeden pracownik zapewniał ochronę obiektu w wyznaczonym czasie. Dozór pracownika ochrony przewiduje się wg następującego grafiku dyżurów: 1) luty 2014r. - sob., niedz. (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23) = 8 dni * 24h = 192 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 20 dni*12h = 240 h w godz. 000 - 600 i 1800 - 2400 Łącznie 192 + 240 = 432 h 2) marzec 2014r. - sob., niedz. (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30) = 10 dni * 24h = 240 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 21 dni*12h = 252 h w godz. 000 - 600 i 1800 - 2400 Łącznie 240 + 252 = 492 h 3) kwiecień 2014r. - sob., niedz. św. (5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27) = 9 dni * 24h = 216 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 21 dni*11h = 231 h w godz. 000 - 600 i 1900 - 2400 Łącznie 216 + 231 = 447 h 4) maj 2014r. - sob., niedz., św. (1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31) = 10 dni * 24h = 240 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 21 dni*10h = 210 h w godz. 000 - 600 i 2000 - 2400 Łącznie 240 + 210 = 450 h 5) czerwiec 2014r. - sob., niedz., św. (1, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 22, 28, 29) = 10 dni * 24h = 240 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 20 dni*10h = 200 h w godz. 000 - 600 i 2000 - 2400 Łącznie 240 + 200 = 440 h 6) lipiec 2014r. - sob., niedz. (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27) = 8 dni * 24h = 192 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 23 dni*10h = 230 h w godz. 000 - 600 i 2000 - 2400 Łącznie 192 + 230 = 422 h 7) sierpień 2014r. - sob., niedz., św. (2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31) = 11 dni * 24h = 264 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 20 dni*10h = 200 h w godz. 000 - 600 i 2000 - 2400 Łącznie 264 + 200 = 464 h 8) wrzesień 2014r. - sob., niedz. (6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28) = 8 dni * 24h = 192 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 22 dni*11h = 242 h w godz. 000 - 600 i 1900 - 2400 Łącznie 192 + 242 = 434 h 9) październik 2014r. - sob., niedz. (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26) = 8 dni * 24h = 192 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 23 dni*12h = 276 h w godz. 000 - 600 i 1800 - 2400 Łącznie 192 + 276 = 468 h 10) listopad 2014r. - sob., niedz., św. (1, 2, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 23, 29, 30) = 11 dni * 24h = 264 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 19 dni*12h = 228 h w godz. 000 - 600 i 1800 - 2400 Łącznie 264 + 228 = 492 h 11) grudzień 2014r. - sob., niedz., św. (6, 7, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28) = 10 dni * 24h = 240 h w godz. 000 - 2400 pon., pt. = 20 dni*12h = 240 h w godz. 000 - 600 i 1800 - 2400 (od 01.12. - 30.12.2014r.) dyżur w dniu 31.12.2014r. 6 h w godz. 000 - 600 Łącznie 240 + 240 + 6 = 486 h Ogółem 5 027 h / rok Od godz. 18:00 w dniu 31.12.2014r. przewiduje się podjęcie ochrony przez Firmę, której Zamawiający powierzy ochronę nieruchomości w roku 2015, po zakończeniu postępowania przetargowego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i zawarciu umowy. Do obowiązków pracowników służby ochronnej należy zabezpieczenie mienia Zamawiającego, znajdującego się na terenie nieruchomości objętej ochroną, przed kradzieżą, włamaniem i uszkodzeniem oraz zapobieganie pożarom, zalaniom pomieszczeń itp. wypadkom losowym, w przypadku możliwości zaobserwowania i stwierdzenia tych zjawisk. Dodatkowo, w okresie zimowym, pracownik ochrony jest zobowiązany do usuwania na bieżąco śniegu i błota pośniegowego zalegającego w polu otwierania się skrzydeł bramy wjazdowej. Powyższe czynności pracownik dozoru wykonuje za pomocą sprzętu dostarczonego przez firmę ochroniarską. Ochrona obiektu, na zasadach określonych w niniejszym zamówieniu rozpoczyna się według terminów określonych powyżej, chyba że z uwagi na przeszkody administracyjne (np. wynikające z przepisów dot. zawarcia umowy, uregulowanych w ustawie Pzp) zawarcie umowy z Wykonawcą nie byłoby możliwe w w/w terminie. Obiekt podlegający ochronie jest aktualnie chroniony przez profesjonalną firmę. Przejęcie odpowiedzialności za chroniony obiekty zostanie dokonane w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych pracowników firmy, której umowa wygasa, i umocowanych przedstawicieli firmy, której Zamawiający powierzy obowiązki ochronne. Informacje dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. a) realizacja usługi powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, b) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód na powierzonym do ochrony mieniu Zamawiającego, przejmując z tego tytułu odpowiedzialność finansową. W związku z charakterem przedmiotowego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania oględzin terenu i budynku przez Wykonawcę. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna odbywa się w obecności oddelegowanego pracownika Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, instrukcją dozoru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności: - ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity - Dz. U. 05.145.1221 z późn. zm.) - obowiązujących przepisów BHP - ustawy z dnia 29.01.2004r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 907) Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia bądź części przedmiotowego zadania podwykonawcom (zgodnie z art. 36 ust. 5 uPzp) oraz nie wyraża zgody na pełnienie służby na obiektach przez osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenie, przy podpisywaniu umowy, spisu osób pełniących dozór nieruchomości wraz z oświadczeniami o ich niekaralności, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy dot. dozoru i ochrony nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom, wykonującym zadania ochronne na obiekcie objętym ochroną, jednolitego ubioru oraz identyfikatorów osobistych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania przydzielonych zadań np. wyposażenie w czytniki obchodowe, pozwalające kontrolowanie dozoru obiektu oraz pilota antynapadowego, umożliwiającego w szybkim czasie wezwanie grupy interwencyjnej. Dodatkowo, Wykonawcy zostanie przekazany pilot do zdalnego otwierania i zamykania bramy wjazdowej. Zapewnienie właściwej organizacji służby ochronnej należy do obowiązków Wykonawcy. Cel pełnienia ochrony, zakres obowiązków pracowników służby ochronnej oraz zakres i częstotliwość kontroli ich pracy określono w Załączniku Nr 1 do Umowy, tj. instrukcji dozoru. W skład nieruchomości podlegającej ochronie wchodzą budynki, budowle oraz urządzenia naziemne (sieć oświetlenia terenu, ogrodzenie) i podziemne (sieć instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej). Nieruchomość położona jest na działkach o powierzchni ok. 23 ha. Część dozorowana nieruchomości jest ogrodzona. Od strony ulicy Szkolnej zainstalowana jest automatycznie sterowana brama wjazdowa wraz z furtką wejściową, które pozostają zamknięte. Najemcy, posiadający umowy na użytkowanie powierzchni oraz lokali na terenie ochranianej nieruchomości, są wyposażeni w piloty dalekiego zasięgu, umożliwiające otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej. Przy furtce zamontowane są numeryczne klawiatury kodowe, do których kody przydzielono osobom uprawnionym. Powierzchnie komunikacyjne wyłożone są asfaltobetonem lub kostką brukową. Od strony ulicy Szkolnej nieruchomość oddzielona jest ekranem akustycznym, który stanowi wał ziemny usytuowany wzdłuż ulicy Szkolnej. Teren jest oświetlony. Teren, w całości stanowi własność Skarbu Państwa. Naniesienia stanowią wyszczególnione poniżej budynki i budowle. 1. Budynek administracyjny [administracyjno - biurowy] Usytuowany w sąsiedztwie ulicy Giełdowej, we wschodniej części nieruchomości. 2. Hale handlowe A i B Wybudowane w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, usytuowane w środkowej części nieruchomości. 3. Hala magazynowa C wraz z łącznikiem Wybudowana w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, usytuowana w części środkowej nieruchomości, w kierunku wschodnim. Hala sąsiaduje bezpośrednio z Halą magazynową D. 4. Hala magazynowa D Wybudowana w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjna, oraz w części zachodniej dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. Usytuowana jest w części środkowej nieruchomości, w kierunku wschodnim. Sąsiaduje bezpośrednio z łącznikiem i Halą magazynową C. 5. Wiaty handlowe Nr 1 E i Nr 2 F Konstrukcja słupowa posadowiona na stopach żelbetowych, usytuowane są w środkowej części nieruchomości. 6. Budynek administracyjno - techniczny, adaptowany na magazyn wraz z kotłownią Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Usytuowany jest w środkowej części nieruchomości, na przeciwko Hali C z łącznikiem i Hali D. 7. Stacja TRAFO Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, usytuowany we wschodniej części nieruchomości, od strony ulicy Giełdowej. 8. Zbiorniki bezodpływowe Dwa zbiorniki podziemne o poj. ok. 25 m3 każdy, wykonane z tworzywa, ze studzienkami włazowymi. Usytuowane są w sąsiedztwie drugiej bramy wjazdowej, w zachodniej części nieruchomości. 9. Na terenie nieruchomości znajdują się podziemne instalacje sieci kanalizacji deszczowej (wraz z separatorem), kanalizacji sanitarnej (odprowadzonej do lokalnego zbiornika bezodpływowego), sieci wodociągowej, ciepłowniczej (doprowadzonej do budynków Hali A, B, C i D, budynku administracyjno - biurowego), oświetlenie terenu. Woda dostarczana jest do nieruchomości przez Gminną Jednostkę Wod.-Kan. w Ksawerowie. Ścieki odprowadzane są do lokalnego szamba, usytuowanego w sąsiedztwie obecnie nieużytkowanej bramy wjazdowej, w zachodniej części nieruchomości. Powierzchnie użytkowe są wynajmowane. Umowy najmu zawarte są na czas określony, z możliwością wypowiedzenia każda. Obok głównej drogi wjazdowej na teren nieruchomości usytuowany jest kontener stanowiący zaplecze dla pracowników Firmy wykonującej usługi dozoru i ochrony nieruchomości. Do kontenera doprowadzona jest energia elektryczna. Teren, na którym usytuowane są budynki i budowle podlegające ochronie, jest ogrodzony. Oświetlenie terenu jest włączane automatycznie, przy zastosowaniu czujników zmierzchowych. Ogrodzenie stanowi siatka na słupkach metalowych. Jedna z bram, usytuowana w sąsiedztwie zbiorników na nieczystości płynne - szamba, jest trwale zamknięta, obecnie nieużytkowana. Drogi ewakuacyjne z terenu nieruchomości znajdują się w dobrym stanie technicznym. Obok budynku Hali D, od strony północnej, znajdują się stanowiska magazynowania butli gazowych, spawalniczych, wykorzystywanych przez pracowników firmy wynajmującej powierzchnie w w/w hali. Brak materiałów łatwopalnych i wybuchowych składowanych w sąsiedztwie innych dróg komunikacyjnych. Dojazd straży pożarnej oraz komunikacja na terenie nieruchomości, w części ogrodzonej, bez zastrzeżeń. Wykonawca przygotowuje szczegółową instrukcję dotyczącą zasad świadczenia usługi dozoru i ochrony terenu oraz nieruchomości stanowiącej Łódzki Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy usytuowany w miejscowości Widzew, przy ul. Szkolnej nr 14, którą należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do dnia 17.03.2014 r. W instrukcji należy opisać sposób realizacji ochrony nieruchomości, podać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych oraz określić instrukcje postępowania w przypadkach szczególnych (napad, włamanie, itp.), instrukcję współpracy z policją i innymi służbami, wykaz osób odpowiedzialnych za wykonywanie ochrony, wykaz adresów i telefonów pracowników ochrony wraz z dokumentami potwierdzającymi niekaralność, sposób wydawania i ewidencjonowania kluczy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku sprzedaży nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu obowiązków pracowników ochrony Wykonawcy oraz pozostałych warunków realizacji zamówienia, został określony w załączniku nr 7 SIWZ - projekt umowy wraz z załącznikami Instrukcja dozoru i Wykaz obiektów podlegających ochronie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 1200,00 zł (tysiąc dwieście złotych i zero groszy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach