Przetargi.pl
usługa polegającą na czyszczeniu separatorów (ropopochodnych, tłuszczu, skrobi), komór myjni pojazdów, neutralizatorów, osadników ściekowych oraz opróżnianiu i transporcie pozyskanych odpadów z terenów administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5350 Świętoszów.

Jednostka Wojskowa Nr 5350 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, ul. Sztabowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 735 62 79 , fax. 75 735 62 19
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 5350
  ul. Sztabowa 1 1
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 735 62 79, fax. 75 735 62 19
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.43wog.wp.mil.pl www.przetargi.army.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa polegającą na czyszczeniu separatorów (ropopochodnych, tłuszczu, skrobi), komór myjni pojazdów, neutralizatorów, osadników ściekowych oraz opróżnianiu i transporcie pozyskanych odpadów z terenów administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5350 Świętoszów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na czyszczeniu separatorów (ropopochodnych, tłuszczu, skrobi), komór myjni pojazdów, neutralizatorów, osadników ściekowych oraz opróżnianiu i transporcie pozyskanych odpadów z terenów administrowanych przez Jednostkę Wojskową 5350 Świętoszów. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, posiadanymi kwalifikacjami i wiedzą techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906400005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.43wog.wp.mil.pl www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach