Przetargi.pl
Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 6640800 , fax. 0-74 6640800
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Beethovena 1-2 1-2
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 6640800, fax. 0-74 6640800
  REGON: 00581138700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż artykułów spożywczych i podstawowych artykułów chemicznych dla podopiecznych MOPS w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż artykułów spożywczych oraz podstawowych artykułów chemicznych takich jak mydło, szampon, proszek do prania, pasta do zębów, płyn do mycia naczyń. Całkowitemu wykluczeniu podlegają napoje alkoholowe w tym piwo, wyroby tytoniowe, inne niewymienione artykuły chemiczne, karty telefoniczne i torebki jednorazowe. Artykuły te będą wydawane klientom Ośrodka w ramach przyznanych świadczeń na podstawie list zrealizowanych zakupów. Zamawiający zobowiązuje się zaopatrzyć Wykonawcę w listy zrealizowanych zakupów - załącznik Nr 2 do SIWZ, którym na podstawie decyzji administracyjnej pomoc taka została przyznana. Sprzedaż artykułów żywnościowych musi odbywać się w placówkach handlowych Wykonawcy rozmieszczonych na terenie miasta Wałbrzycha, w danej dzielnicy miasta. Osoby za okazaniem dokumentu, którego rodzaj i numer jest umieszczony na liście - dowodu osobistego, paszportu, legitymacji ubezpieczeniowej, książeczki wojskowej realizują zakup artykułów żywnościowych w wyłonionej w drodze przetargu placówce handlowej. Wykonawca dostarcza do Zamawiającego listy osób za określony miesiąc wraz z fakturą oraz dowodami zakupów - paragonami po zakończeniu miesiąca. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury z dołączonymi listami zrealizowanych zakupów i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Koszyk zakupów zawiera następujące artykuły żywnościowe i chemiczne, wytypowane do obliczenia ceny ofertowej: 1.Mleko - 1l 2.Chleb żytnio-pszenny - 1 kg, 3.Masło - 200 g, 4.Mąka poznańska - 1 kg, 5.Ryż biały - 1 kg, 6.Kasza jęczmienna - 1 kg, 7.Kasza gryczana - 1 kg, 8.Cukier - 1 kg, 9.Płatki owsiane - 0,5 kg, 10. Serek topiony - 100g, 11.Pasztet drobiowy - 160 g, 12.Herbata ekspresowa - 100 saszetek, 13.Ser żółty - 100 g, 14.Makaron - 0,5 kg, 15.Konserwa mielonka - 200 g, 16.Ryba - 150 g, 17.Ziemniaki - 1 kg, 18.Olej uniwersalny - 1 l. 19.Mydło - 1 kostka 20.Szampon do włosów - 0,5 l 21.Płyn do mycia naczyń - 0,5 l. 22.Proszek do prania - 300 g 23.Pasta do zębów - 1 op. Cena na poszczególne artykuły z koszyka zakupów musi być identyczna z ceną sprzedaży obowiązującą u Wykonawcy w dniu sporządzenia oferty. W okresie obowiązywania realizacji zamówienia ceny artykułów żywnościowych nie mogą być wyższe niż przy sprzedaży gotówkowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mops.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach