Przetargi.pl
Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002050 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002050, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części w podziale na 9 n/w zadań: Zadanie 1 - KMP Dąbrowa Górnicza Zadanie 2 - KMP Jastrzębie Zdrój Zadanie 3 - KMP Jaworzno Zadanie 4 - KPP Mikołów Zadanie 5 - KMP Piekary Śląskie Zadanie 6 - KPP Pszczyna Zadanie 7 - KPP Racibórz Zadanie 8 - KMP Tychy Zadanie 9 - KMP Żory 2. Przedmiot zamówienia obejmuje parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostki określone w poszczególnych zadaniach lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. 4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum UWAGA: maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983511009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach