Przetargi.pl
Przebudowa i wyposażenie wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego w Dąbrowie Zielonej , działki numer ewidencyjny 984 , 986, 2811/1 , 2741 , 2742 , 990 obręb Dąbrowa Zielona gmina Dąbrowa Zielona

Gmina Dąbrowa Zielona ogłasza przetarg

 • Adres: 42-265 Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3555018 , fax. 034 3555052
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Zielona
  Plac Kościuszki 31 31
  42-265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie
  tel. 034 3555018, fax. 034 3555052
  REGON: 00053266500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowazielona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i wyposażenie wraz ze zmianą lokalizacji stałego targowiska wiejskiego w Dąbrowie Zielonej , działki numer ewidencyjny 984 , 986, 2811/1 , 2741 , 2742 , 990 obręb Dąbrowa Zielona gmina Dąbrowa Zielona
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia przewiduje się m.in. wykonanie następujących robót : Budowa konstrukcji stalowej wiaty z zadaszeniem z blachy trapezowej. Budowa budynku socjalnego do obsługi targowiska zrealizowanego w konstrukcji lekkiej systemowej z płyt warstwowych. Wyposażenie stanowisk handlowych w stoły handlowe oraz kosze na odpadki. Wykonanie nawierzchni chodników ciągu pieszo - jezdnego , parkingów z kostki brukowej w nawiązaniu do istniejących chodników i parkingów Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych. Wykonanie powierzchni terenów zielonych. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej , zewnętrznej i ochronnej budynku socjalnego i wiaty targowiska . Wykonanie instalacji CO.; instalacji wody zimnej i c.w.u.; instalacji wentylacji budynku socjalnego targowiska; Przebudowę istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego targowiska. Wykonanie kanału technologicznego do budynku socjalnego. Wyposażenie budynku socjalnego targowiska w urządzenia i armaturę sanitarną. Przebudowa istniejącego ogrodzenia wieży telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany , szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót .Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia , są elementem pomocniczym , a nie podstawą wyceny prac budowlanych, Mają na celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny , a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny , nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi , które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji technicznej. W/w dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości : 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.2013r do godz. 1000 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z póź, zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej: Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej Nr rachunku: 63827610132002020000130103 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w punkcie obsługi interesanta - parter Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, Pl. Kościuszki 31 , a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu , a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw; w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie , gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny , bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą , poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie , by nie było na stałe związane z ofertą). Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dabrowazielona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach