Przetargi.pl
Remont wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach nr 35, 38 i 40 przy ul. Frysztackiej w Cieszynie

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8523743 , fax. 033 8522560
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
  ul. Liburnia 2a 2a
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 8523743, fax. 033 8522560
  REGON: 24040417700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach nr 35, 38 i 40 przy ul. Frysztackiej w Cieszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace związane z remontem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach nr 35, 38 i 40 przy ul. Frysztackiej w Cieszynie. Zakres prac dla każdego budynku obejmuje w szczególności: - wymianę instalacji gazowej od kurka głównego na przyłączu gazu do przyborów gazowych w mieszkaniach, - wymiana obejmuje istniejącą instalacje gazu wykonaną z rur stalowych ze szwem wraz z uzbrojeniem, łączonych przez spawanie lub przy pomocy gwintu na instalacje z rur stalowych wraz z uzbrojeniem, o połączeniach spawanych, - naprawa wszystkich elementów budowlanych - bruzdy, przebicia, zamurowania itp. związane z ww pracami, - wykonanie wszystkich prób, badań itp. niezbędnych do uruchomienia i użytkowania instalacji oraz sporządzenie protokołów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453330000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach