Przetargi.pl
Usługa opracowania, wydrukowania i dystrybucji folderów informacyjnych dla WUP w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 320 112 , fax. 426 367 797
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Wólczańska 49
  90-608 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 320 112, fax. 426 367 797
  REGON: 47234958200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuplodz.praca.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania, wydrukowania i dystrybucji folderów informacyjnych dla WUP w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i opracowania merytorycznego folderów informacyjnych przedstawiających tematy związane z naborami wniosków prowadzonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rynkiem pracy i Europejskim Funduszem Społecznym w łącznym nakładzie 4000 egzemplarzy, ich wydrukowania oraz dystrybucji. Usługa obejmuje przygotowanie i opracowanie merytoryczne folderów, w tym prace redaktorskie, graficzne, fotograficzne, korektę tekstów, skład, łamanie, przygotowanie do druku, oznakowanie, wydrukowanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego (ul. Wólczańska 49 w Łodzi) oraz dystrybucję do wybranych przez Zamawiającego instytucji na terenie całego kraju. Jedno wydanie folderu ma mieć nakład 2000 egzemplarzy, Zamawiający przewiduje 2 wydania (łączny nakład 4000 egzemplarzy). Terminy wykonania poszczególnych wydań Zamawiający uzgodni z Wykonawcą (przykładowe terminy to czerwiec/lipiec, październik/listopad). W ramach zamówienia dla każdego wydania 500 egzemplarzy folderu ma zostać dostarczonych do siedziby Zamawiającego ( ul. Wólczańska 49 w Łodzi), a pozostałe 1500 egzemplarzy rozdystrybuowanych do wybranych przez Zamawiającego instytucji na terenie całego kraju. 2. KOD CPV: 92.31.22.10-6 (usł. świadczone przez autorów), 79.96.00.00-1 (usł. fotograficzne i pomocnicze), 79.80.00.00-2 (usł. drukowania i powiązane), 79.82.11.00-6 (usł. korektorskie), 79.82.25.00-7 (usł. projektów graficznych), 79.82.40.00-6 (usługi drukowania i dystrybucji). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 29 ust. 5 p.z.p., że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do zadań Wykonawcy należy również przygotowanie streszczenia najistotniejszych zagadnień zawartych w poszczególnych numerach folderu na ok. 3 strony A4, każda strona przeliczeniowa ok. 1800 znaków ze spacjami, które służyć będzie do zredagowania informacji kierowanej do osób niepełnosprawnych. W pozostałym zakresie Zamawiający zapewni dostępność folderów dla osób niepełnosprawnych w odrębnym postępowaniu. 6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. 7. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312210-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 1 do oferty ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w/w oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy wykazuje spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pod pojęciem takiego zobowiązania Zamawiający rozumie dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazujące: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ponadto Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1. informacje o tych podmiotach. 4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 2a lub 2b do oferty). Oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji , o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Oświadczenie w trybie art. 91 ust. 3a p.z.p. (załącznik nr 3 do oferty). 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 7. Zamawiający wymaga załączenia do formularza oferty nie mniej niż 2 stron (formatu A4) próbnego opracowania. Próbne opracowanie ma zostać przygotowane przez kadrę wskazaną w ofercie do realizacji zamówienia, ma odpowiadać wymaganiom Zamawiającego wymienionym w SIWZ (dotyczących tekstu tj. forma, styl i język), ma być zredagowane, złożone i zilustrowane. Próbne opracowanie musi być dziełem autorskim, nie może być przedrukiem, kopią wcześniej opublikowanego artykułu, w szczególności tekstu opracowanego na potrzeby wcześniejszych postępowań przetargowych. Próbne opracowanie załączane do formularza oferty powinno mieć formę wydruku kolorowego i zawierać 1 artykuł dotyczący tematyki związanej z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dane do przygotowania próbnego opracowania: Tekst minimum 2 strony powinien stanowić opis projektu - dobrej praktyki w ramach Osi VIII i/lub IX RPO WŁ na lata 2014-2020 - projekt może być fikcyjny, jednak musi wpisywać się w założenia wybranego Działania/Poddziałania Osi VIII i/lub IX RPO - zgodnie z dokumentami programowymi. UWAGA: Próbne opracowanie musi zostać dołączone do formularza oferty, ponieważ służyć będzie ocenie oferty w kryterium umiejętności redaktorskie. Oznacza to, że w stosunku do próbnego opracowania nie będzie miał zastosowania art. 26 ust. 3 p.z.p. tj. nie będzie ono mogło być uzupełnione, a jego brak będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach