Przetargi.pl
Usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, al. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261840007 , fax. +48261840642
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Obrony Narodowej
  al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261840007, fax. +48261840642
  REGON: 01487280600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, celem pozyskania dofinansowania w ramach naboru konkursowego ogłoszonego w roku 2019, dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zapewnienie wsparcia w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwa, o których mowa w rozdziale X SIWZ, 3) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVII ust. 2 SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. W powyższej sytuacji w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, aby powyższy dokument dotyczył w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. w przypadku, gdy informacje, o których mowa powyżej, nie wynikają z dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym z powyższego pisemnego zobowiązania, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących zakresu, o którym mowa w tiret 1 – 4;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach