Przetargi.pl
Modernizacja klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-833 Warszawa, ul. Lipińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 599 71 00 , fax. 22 599 71 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Lipińska 2
  01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 599 71 00, fax. 22 599 71 01
  REGON: 14931762000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wcpr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 2. Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie: 1) demontażu istniejących jednostek klimatyzacji wraz z orurowniem i konstrukcją wsporczą, 2) demontażu instalacji elektrycznej, 3) montażu nowego systemu instalacji klimatyzacji, 4) montażu nowej instalacji elektrycznej i sterowania, 5) drobnych prac tynkarskich i malarskich, 6) prac wykończeniowych, 7) prac montażowych. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 39717200 - 3 - urządzenia klimatyzacyjne, 45331220 - 4 - instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. 4. Szczegółowy opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ). 5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkich osób (pracowników) wykonujących roboty budowlane objęte zamówieniem za wyjątkiem kierownika budowy i innych osób wskazanych w pkt. IX.4.2-5 SIWZ, co do których Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który posiada ważny certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 335 z 03.04.2008, str. 3), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowody, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach