Przetargi.pl
Usługa pielęgnacji i konserwacji boiska sportowego na terenie kompleksu wojskowego K- 6045 przy ul. Radiowej 2 w Warszawie

Jednostka Wojskowa Nr 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Stefana Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 824 121 , fax. 261 824 108
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2063
  Stefana Banacha 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 824 121, fax. 261 824 108
  REGON: 01021033300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pielęgnacji i konserwacji boiska sportowego na terenie kompleksu wojskowego K- 6045 przy ul. Radiowej 2 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Usługa pielęgnacji i konserwacji boiska sportowego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. Powierzchnie zewnętrzne (boisko sportowe) powierzchnia 11 248,00 m2 1.Pielęgnacja i konserwacja boiska sportowego – informacje ogólne: Konstrukcja boiska z murawą naturalną stanowi warstwa przepuszczalna (odsączająca), warstwa wegetacyjna (nośna) oraz darń stanowiąca podstawę dla runa trawy czyli liści. Darń jest najistotniejszym elementem warstw, ale każda pełni istotną rolę we właściwym funkcjonowaniu całości: • warstwa odsączająca - jej zadaniem jest właściwe odprowadzenie nadmiaru wody z opadów do systemu odwodnienia, • warstwa wegetacyjna - w niej ukorzenia się murawa, to z niej także czerpie substancje odżywcze, warstwa ta odpowiada także za właściwą dystrybucję wody w całej konstrukcji boiska, • darń - to warstwa o największym znaczeniu użytkowym, zapewnia „konstrukcję" i spójność murawy, chroni system korzeniowy i głębsze warstwy, daje także „trzymanie" butom piłkarskim, • runo - to najefektowniejsza część murawy, nadaje estetykę boisku, ale nie jest to jej najważniejsza funkcja. Źdźbła (liście) trawy zapewniają dostawę substancji odżywczych powstałych w procesie fotosyntezy. Runo murawy decyduje także o warunkach użytkowych (toczenie piłki, poślizg, etc). UWAGA Zestaw zabiegów pielęgnacyjnych dokonywanych na murawie ma na celu utrzymanie właściwej estetyku boiska, zapewnienie właściwej dystrybucji wody, substancji odżywczych oraz nawozów. Należy zadbać o każdy aspekt, ponieważ pominięcie jednego z elementów decydujących o zdrowiu murawy może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje. 2. Czas i zakres wykonywania usługi pielęgnacji i konserwacji boiska sportowego na terenie kompleksu wojskowego K-6045: 1)Pielęgnacja BOISKA odbywa się wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku. W okresie od 1 grudnia do 28 lutego Wykonawca nie będzie wystawiał miesięcznych faktur. 2)Wykonawca zobowiązany jest wszystkie wymienione poniżej czynności wykonywać przez pięć dni w tygodniu (od 1 marca do 30 listopada), od poniedziałku do piątku od godz. 6ºº do godz. 14ºº; 3)W okresie trwania rozgrywek sportowych dostosować czas pielęgnacji boiska do potrzeb użytkownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach