Przetargi.pl
Usługa opieki serwisowej systemu SIMPLE.BAZUS dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2018-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 000288981
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opieki serwisowej systemu SIMPLE.BAZUS dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę opieki serwisowej systemu SIMPLE.BAZUS, stanowiącej ubezpieczenie użytkownika na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania i realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego lub jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych). Wykonawca będzie świadczył opiekę serwisową dla rozwiązania indywidualnego lub poszczególnych jego części (obszarów funkcjonalnych), w skład którego wchodzi oprogramowanie SIMPLE.BAZUS, do którego prawo do eksploatacji dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych użytkownik nabył na mocy licencji klienta końcowego, składające się z następujących modułów: - Internetowa Rekrutacja Kandydatów, - Wirtualny Dziekanat, - Wirtualny Dziekanat / Biuro Karier - Dziekanat - Ramowy plan studiów - Ocena wykładowców – ankietowanie - Obsługa dydaktyki - Wydruki - Dyplomowanie - Finanse studenta - Praktyki studentów - Stypendia - Pensum - Pensum-Wydruki - Plan Zajęć - Śledzenie losów absolwentów - Krajowe Ramy Kwalifikacji. W okresie trwania umowy może nastąpić rozszerzenie o kolejne funkcjonalności (moduły), które zostaną objęte opieką serwisowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik 1 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Wykaz doświadczenia Serwisantów w celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe Serwisantów” (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt. 1 – 4 (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) – wypełnione przez Wykonawcę, 4) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej SIWZ – jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach