Przetargi.pl
Usługa okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej ujętej w pakietach 1 - 85 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19100 Mońki, al. Niepodległości
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 81 30, 668 877 590 , fax. 85 727 81 35, 727 81 34
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
  al. Niepodległości 9
  19100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 81 30, 668 877 590, fax. 85 727 81 35, 727 81 34
  REGON: 5065295600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej ujętej w pakietach 1 - 85 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej ujętej w pakietach 1 - 85 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. 2. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne wymagane dokumenty: a) Formularz ofertowy; b) Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w pkt 4 ppkt 4.1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej; II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj.: a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy na temat pozostałych uczestników procedury, w stosunku do których miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 1) oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 2) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski III. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4.1.– składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 4 ppkt 4.1. V. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert: (należy dołączyć do oferty): 1.1 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do siwz (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału), zwanym dalej „Oświadczeniem”. 1.2 Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Oświadczenie dotyczące tych podmiotów – podpisany/e przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. 1.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważniona/y do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach