Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych 2

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 659 300 , fax. 875 659 369
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach
  ul. Świerkowa 45
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 659 300, fax. 875 659 369
  REGON: 79019271400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przejazdu, wsiadania i wysiadania, do szkoły znajdującej się na terenie Miasta Suwałk w okresie od 2 stycznia 2018 r. do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne dowożenie wskazanego przez Zamawiającego ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki na trasie dom – szkoła– dom zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole oraz planem zajęć dzieci w okresie nauki szkolnej tj. od 2 stycznia 2018 r. nie dłużej niż do dnia 22 czerwca 2018 r. 3. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do i ze szkoły na trasie: 1) Gawrych Ruda 40, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) – Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki (teren Miasta Suwałki) – 15,40 km w jedną stronę – 1 uczeń niepełnosprawny Łączna długość dzienna trasy 30,80 km. 4. Dowozy następować będą zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami/opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz placówkami na podstawie planu zajęć w szkoły. 6. Przewóz świadczony będzie zgodnie z planem zajęć, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole, w przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz ucznia, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie. 7. Wykonawca w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozu ucznia. 8. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych , spełniających wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 9. W przypadku zmiany przez ucznia niepełnosprawnego szkoły w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przewozu tego dziecka do nowej placówki z uwzględnieniem zmiany podanej trasy. 10. W okresach zimowych pojazd dowożący ucznia musi być ogrzewany. 11. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 12. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie ucznia z domu (miejsca zamieszkania) do szkoły i odwożenie ucznia ze szkoły do domu (miejsca zamieszkania). 13. Pod pojęciem opieka rozumie się odebranie dziecka z domu i odwiezienie dziecka do domu, pomoc w wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, doprowadzenie dziecka na zajęcia w szkole oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu ucznia. 14. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie dla wszystkich przewożonych dzieci, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 15. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służy (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.): 1) kierowania pojazdem (kierowców). 17. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 16 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody potwierdzające wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16 pkt 1 takie jak: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek); 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. . Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 18. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.16 pkt 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach