Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Śniadowie i Szczepankowie w latach 2021 - 2024

Gmina Śniadowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 176 146 , fax. 862 176 168
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śniadowo
  ul. Ostrołęcka 11
  18-411 Śniadowo, woj. podlaskie
  tel. 862 176 146, fax. 862 176 168
  REGON: 45066999600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadowo.pl/BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Śniadowie i Szczepankowie w latach 2021 - 2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Śniadowie i Szczepankowie w latach 2021 – 2024. 2. Opis usługi: 1) dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie z części miejscowości położonych na terenie gminy Śniadowo oraz transport powrotny w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2024 r. Szacowana ilość dowożonych osób w ciągu jednego dnia – 216 uczniów + (17 pięcio1atków + 1 opiekunka) = razem 234 osoby, ilość kilometrów do przejechania w ciągu jednego dnia - 205 km, grafik przejazdów stanowi załączniki nr 7; 2) dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z części miejscowości położonych na terenie gminy Śniadowo oraz transport powrotny w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2024 r. ilość dowożonych osób – 61 uczniów + (12 pięcio1atków + 1 opiekunka) = razem 74 osoby, ilość kilometrów do przejechania w ciągu jednego dnia - 146 km, grafik przejazdów stanowi załączniki nr 8; 3) realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych; 4) liczba dowożonych osób podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie; 5) Dowożenie realizowane będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. 6) Organizacja dowożenia uczniów zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do SIWZ; 7) opiekę nad dziećmi zapewnia Zamawiający, 8) Wykonawca zamówienia musi realizować przewóz uczniów zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity ( Dz. U. z 2020r. poz.110 ze zm.); 9) znajomość przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest do: - zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty; - zobowiązany jest do wizyty miejsca realizacji usługi i jej otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka usługi, oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach