Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 976 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 740,93 - 1 + 195,11 i drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 000 - 0+060,67

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 88 00 , fax. 85 727 88 30
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Słowackiego
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 88 00, fax. 85 727 88 30
  REGON: 50666651000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 976 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 740,93 - 1 + 195,11 i drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 000 - 0+060,67
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nw. dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory , gmina Mońki, powiat moniecki: 1) droga gminna położona na działce o nr geodezyjnym 976 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 740,93 – 1 + 195,11. Przebudowa drogi będzie polegała w szczególności na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm , nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, obustronnych poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, zjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm (podbudowa 20 cm i nawierzchnia 15 cm). 2) droga gminna położona na działce o nr geodezyjnych 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+000 – 0+ 060,67. Przebudowa drogi będzie polegała w szczególności na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm) oraz na wykonaniu 4 przepustów Ø1200 mm. Łączna długość odcinków objęta przebudową – 514,85 m. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: 1) przedmiary robót( z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) – załącznik Nr 9 do SIWZ, 2) wzór umowy – załącznik Nr 8 do SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 10 do SIWZ, 4) dokumentacja projektowa – załącznik Nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uzupełniony formularz ofertowy, 2) niezbędne pełnomocnictwa, 2) w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich zobowiązanie do dysponowania zasobami podmiotów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach