Przetargi.pl
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ DOSTARCZENIA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW

MEGREZ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 51 71 , fax. 32 325 52 84
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MEGREZ Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 102
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 325 51 71, fax. 32 325 52 84
  REGON: 24087228600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmegrez.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ DOSTARCZENIA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenia pojemników do gromadzenia odpadów powstających w Megrez Sp. z o.o. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Odbiorem odpadów medycznych objęte są odpady oznaczone kodami: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 82*, sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923). 2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych do odbioru i unieszkodliwienia w okresie 12 miesięcy wynosi ok. 100 000,00 kg na rok +/- 10%. Ilość odpadów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów. Ilość odebranych odpadów podana jest w karcie przekazania odpadu. Karta przekazania odpadu wypełniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1973) stanowić będzie dowód odbioru odpadów. 3. Ilość odpadów podana w karcie przekazania odpadu winna zgadzać się z ilościami zawartymi w fakturach VAT. 4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu do używania pojemniki plastikowe wielokrotnego użytku na odpady medyczne, zamykane w sposób uniemożliwiający otwarcie przez osoby nieupoważnione w ilości 8 szt. o poj. 1100l. Wykonawca zapewni pojemniki odpowiadające wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975). Pojemniki winne być sprawne technicznie, czyste, zdezynfekowane, oznakowane. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji i naprawy udostępnianych pojemników. Wskazane pojemniki Wykonawca dostarczy nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji umowy, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu daty dostawy z Zamawiającym. Pojemniki zostaną ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (magazyn odpadów medycznych). 5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować wyposażenie podlegające zamówieniu w terminie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 15 marca 2019r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701). W przypadku posiadania decyzji na odbiór i transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, należy dostarczyć umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem oraz stosowne zezwolenia tego podmiotu na prowadzenie działalności. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy w/w decyzja (zezwolenie) zleceniobiorcy utraci ważność – jest on zobowiązany do przedłożenia nowego zezwolenia w terminie do ostatniego dnia obowiązywania przedmiotowej decyzji administracyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto i brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 1 do SIWZ, przygotowany zgodnie z zaleceniami rozdz. XII niniejszej SIWZ będący podstawą do określenia ceny w formularzu ofertowym, 3) oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ; 4) PEŁNOMOCNICTWO (jeśli dotyczy) – określające zakres działania pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach