Przetargi.pl
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych.

MEGREZ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 51 71 , fax. 32 325 52 84
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MEGREZ Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 102
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 325 51 71, fax. 32 325 52 84
  REGON: 24087228600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy- Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenia pojemników do gromadzenia odpadów powstających w Megrez Sp. z o.o. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Odbiorem odpadów medycznych objęte są odpady oznaczone kodami: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 82*, sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020 poz. 10).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach