Przetargi.pl
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPSK 4

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPSK 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPSK 4 Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości : 11 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a.1) posiadają decyzję / zezwolenie właściwego organu na realizację przedmiotu zamówienia; a.2) w przypadku wykonawców realizujących usługę transportową pojazdami o masie powyżej 3,5t.- posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych łącznie w Rozdziale 4, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy – stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. b) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy tych podwykonawców w oświadczeniu, o którym w pkt. 1 (nie wymaga się wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu) 2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 2.2 lit. a). 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do siwz); 2) kosztorys ofertowy – wypełniony wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach