Przetargi.pl
Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 181 536 , fax. 261 181 607
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
  Wojska Polskiego 2F
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 261 181 536, fax. 261 181 607
  REGON: 6140233700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni wraz z transportem i rozładunkiem do n/w magazynów: • Grupy Zabezpieczenia Zamość ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, budynek nr 75; • Grupy Zabezpieczenia Chełm ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm, budynek nr 12; • Grupy Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów, budynek nr 97; • Grupy Zabezpieczenia Lublin ul. Nowy Świat 40, 20-400 Lublin, budynek nr 109; Grupy Zabezpieczenia Jawidz, gm. Spiczyn, 21-077 Spiczyn, budynek nr 18BRAK PRAWIDŁOWEGO Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zawiera Rozdział III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: W zakresie części nr 1: • 750,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) ; W zakresie części nr 2: • 770,00 (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/24/2018 – Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni. w zakresie części nr…..…” 4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.05.2018r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym określać: 1) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach