Przetargi.pl
Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka

Gmina Łubianka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-152 Łubianka, Al. Jana Pawła II 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 056 6788217
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubianka
  Al. Jana Pawła II 8 8
  87-152 Łubianka
  tel. 056 6788217
  REGON: 00053975600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubianka.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka zgodnie z nomenklaturą CPV: 90.51.31.00-7, usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.10.00-2, usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Łubianka, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób, które są wymienione w załączniku nr 4 do umowy oraz transporcie odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów. 3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe, 17- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. 4. Ogólna charakterystyka Gminy Łubianka w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów: Szacowana liczba mieszkańców - ok. 6500, w tym: - w zabudowie jednorodzinnej - 5450, - w zabudowie wielorodzinnej do 7 lokali włącznie - 659, - w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali - 422. Szacowana liczba nieruchomości zamieszkałych: - budynków jednorodzinnych - 1255, - budynków wielolokalowych do 7 lokali włącznie - 51 (160 lokali), - budynków wielolokalowych powyżej 7 lokali - 10 (126 lokali). Szacunkowa liczba gospodarstw domowych - 1543 w tym: 1 osobowe - 168, 2 osobowe - 197, 3 do 5 osobowe - 819, 6 i więcej osobowe - 359 Wykaz miejscowości: Bierzgłowo, Słomowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Łubianka, Pigża, Leszcz, Przeczno, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo, Zamek Bierzgłowski. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zmianami], Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2013 r. Nr 21], Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. z 2012 r. Nr 391 ze zmianami], Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2008 r. Nr 25 ze zmianami], Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 ze zmianami], Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach [Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666], Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi [Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868], Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673], Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz.U. z 2013 r. Nr 122], Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206], Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [Dz.U. z 2012 r. Nr 645], Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi [Dz.U. z 2012 r. Nr 630], Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów [Dz.U. z 2012 r. Nr 676], Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka wraz ze zmianami, a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia. b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. Z 2013 r. poz. 21], Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji komunalnych [Dz.U. z 2012 Nr 645], Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów [Dz.U. z 2012 r. Nr 676], c) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. [załącznik nr 4 do projektu umowy]. d) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich odpadów leżących obok pojemników. e) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi [zmieszanymi] odpadami komunalnymi. f)Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się w obowiązku w zakresie segregacji odpadów [np. w worku lub w pojemniku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji, jeżeli w pojemniku na odpady zmieszane będą znajdowały się odpady, które należy umieścić w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów itp.], Wykonawca mimo to będzie odbierał wystawione w ten sposób odpady. Nie należy uznać za brak segregacji pojedynczych odpadów, które powinny być selektywnie wyłączone z odpadów zmieszanych np. 1 butelka, 1 gazeta itp. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie obowiązany do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez danego właściciela (użytkownika) nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. g) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. h) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. i) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących przedmiot zamówienia. 6. Instalacja do jakiej mają trafić odpady. Odpady komunalne (tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych) odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubianka Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie ze wskazaniami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Szczegółowy zakres czynności odbioru odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia i obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do projektu umowy). 7. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę wg ramowego harmonogramu, przewidzianego w projekcie umowy [załącznik nr 7 do SIWZ] w następujący sposób: a) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego. b) Zamawiający zaleca, aby odbiór mokrych odpadów komunalnych oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywał się z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie. c) Odbiór odpadów suchych oraz wyselekcjonowanych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielowi nieruchomości zamieszkałej i ustawienia na jego terenie pojemników na odpady na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, na własny koszt, w ilości zapewniającej właściwy stan sanitarny. Jest również zobowiązany do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości bez dodatkowej opłaty kompletu worków o pojemności 120 l do selektywnego gromadzenia odpadów (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej do 7 lokali włącznie) w ilości zapewniającej odebranie wszystkich ww. odpadów. Wykonawca dostarczy pojemniki i worki, o których mowa wyżej nie później niż do 1 lipca 2013 r. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na własny koszt. Dotyczy to m. in. sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dostarczania właścicielom nieruchomości nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości i rodzaju odpowiadającym liczbie i rodzajowi worków odebranych z terenu danej nieruchomości. Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki i worki odpowiadające obowiązującym normom prawnym. 8. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2013 r. Nr 21], Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz.U. z 2013 r. Nr 122], Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi [Dz.U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868]. 9. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. z 2012 r. Nr 391 ze zmianami]. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami [Dz.U. z 2012 r. Nr 630], a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. z 2012 r. Nr 391 ze zmianami], Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. c) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt II.6.i SIWZ. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów [Dz.U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673] . 10. Sprzęt techniczny: Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w odpowiednich przepisach prawa. W zakresie utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905131007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, w formie przewidzianej ustawą w wysokości 15.000 złotych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 8.03.2013 r. do godz. 8.40. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275), f) pieniądzu w kasie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na konto Urzędu Gminy Łubianka w Banku Spółdzielczym w Toruniu O/ Łubianka Nr 60951100002003002149020001 (za datę i godzinę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę i godzina wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego) 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: a) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) unieważnieniu postępowania. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubianka.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach