Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka

Gmina Zławieś Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-134 Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 056 6780913, 6780982 , fax. 678-09-66
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zławieś Wielka
  ul. Handlowa 7 7
  87-134 Zławieś Wielka
  tel. 056 6780913, 6780982, fax. 678-09-66
  REGON: 87111876700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 146 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie gminy Zławieś Wielka w miejscowościach: 1.Zarośle Cienkie - szt. 14 2.Czarne Błoto - szt. 8 3.Czarnowo - szt. 3 4.Cegielnik - szt. 4 5.Górsk - szt. 4 6.Cichoradz - szt. 5 7.Gutowo - szt. 13 8.Łążyn - szt. 49 9.Rzęczkowo - szt. 16 10.Siemoń - szt. 21 11.Toporzysko - szt. 3 12.Zławieś Mała - szt. 5 13.Stary Toruń - szt. 1 Zastosowane przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków muszą posiadać certyfikat CE na zgodność z PN-EN 12566-3 A1:2009 Szczegółowa zakres prac do wykonania określa dokumentacja budowlana oraz specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót. Oryginalna dokumentacja do wglądu codziennie w godz. 8.00 - 14.00. Urząd Gminy Zławieś Wielka pok.14 Załączony przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny robót i nie jest podstawą wyceny. Jeżeli w dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót projektant przewidział, że do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować materiały lub urządzenia konkretnych producentów zamawiający informuje, że dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń równoważnych o klasie i standardzie nie niższej niż te przewidziane w projekcie. Przez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wspólny słownik zamówień 45232421-9 45111200-0 45232423-3 45232400-6 45231300-8 45255600-5 45232410-9 45110000-0 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w momencie podpisania umowy do złożenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys nie jest wymagany jako załącznik do oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego przewidzianego z listy rezerwowej w oparciu o dostarczony przez zamawiającego projekt budowlany. Rozliczenie za wykonanie w/w robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy. W przypadku, gdy wykonanana zostanie mniejsza liczba oczyszczalni niż określona w S.I.W.Z z przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacja właściciela posesji). Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o nie poniesione koszty niewykonanych oczyszczalni w oparciu o kosztorys powykonawczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy. złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2. ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 10 9511 0000 2005 0025 0320 0005 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w kancelarii pok. 23 lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie opisanej (wadium). 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach