Przetargi.pl
Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznychi innych niz niebezpieczne z terenów administrowanych przez 31 WOG Zgierz w 2019r.

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa Sektora Finansów Publicznych - Wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznychi innych niz niebezpieczne z terenów administrowanych przez 31 WOG Zgierz w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z terenów administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu w 2019r. – numer sprawy 49/ZP/19 2. Opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 9 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: •posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania , odzysku lub unieszkodliwiania odpadów stanowiących przedmiot zamówienia w zależności od prowadzonego charakteru działalności zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze.zm. ) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi •posiadają aktualny dokument potwierdzający wpis rejestru BDO ( Bazy Danych o Odpadach ) w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach