Przetargi.pl
Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 273 546 , fax. 227 272 332
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
  ul. Św. Antoniego 1
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 227 273 546, fax. 227 272 332
  REGON: 14052218700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.gorakalwaria.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  7.1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie 7.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa ochrony budynków i mienia Zamawiającego przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: 7.2.1. Budynek siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajdującego się pod adresem: ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria; 7.2.2. Budynek Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria należącego do Zamawiającego. 7.2.3. Ochrona Obiektu będzie pełniona na Obiekcie przez co najmniej jednego pracownika ochrony w: a) Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdującego się pod adresem: ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria: od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 7:00, soboty, niedziele i święta całodobowo zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego; b) Budynek Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria należącego do Zamawiającego.: w godzinach od 22:00 do 06:00 przez 7 dni w tygodniu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 7.2.4. Wykonawca poza stałymi godzinami obecności pracownika ochrony na Obiekcie, określonymi w punkcie 7.2.3. powyżej, zobowiązany jest do nieregularnych, co najmniej 5-krotnych przyjazdów w ciągu tygodnia na teren Obiektu w celu sprawdzenia zabezpieczenia Obiektu. 7.3. Zamawiający preferuje, aby pracownicy ochrony świadczący usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Zamawiającego byli zatrudnieni w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 7.4. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości pracowników ochrony, jak i godzin jej pełnienia będą dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia Obiektu działaniem osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia ochrony Obiektu, o której mowa w punkcie 7.2.3. i 7.2.4. powyżej do liczby pracowników ochrony zapewniających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, przez czas trwania zagrożenia. 7.5. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, w tym obsługi elektronicznych systemów szybkiego uruchamiania patroli interwencyjnych, monitorowania sygnału systemu alarmowego oraz zamontowania na koszt własny w obiektach Zamawiającego w Górze Kalwarii i Moczydłowie elektronicznych systemów szybkiego uruchamiania patroli interwencyjnych. 7.6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian pracowników na pisemne i uzasadnione żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego co do osoby pracownika Wykonawcy. Zmiana jakiegokolwiek pracownika w trakcie realizacji usługi ochron musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie w formie wniosku i wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 7.7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji zmiany pracownika tylko i wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba będzie spełniała kwalifikacje o których mowa w pkt. 7.2. 7.8. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochrony każdorazowo wyposażeni będą w: a) elektroniczny system umożliwiający nawiązanie bezpośredniej łączności z Centrum Alarmowania – Centrum Reagowania/Wsparcia Wykonawcy: b) elektroniczny system obchodów umożliwiający monitorowanie pracy pracownika ochrony fizycznej przez czas pracy oraz sprawdzania wykonywanych obchodów przez Zamawiającego; c) jednolite ubranie służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo Wykonawcy i legitymację ze zdjęciem; d) pałkę wielofunkcyjną; e) kajdanki z kluczykami; f) pilot napędowy; g) radiotelefon; h) telefon komórkowy; i) rejestrator w formie monitoringu do kamer monitoringu z nagrywaniem na minimum 14 dni. 7.9. Środki techniczne wymienione pkt.7.9. powyżej stanowią własność Wykonawcy, a ich utrzymanie w należytym stanie obciąża Wykonawcę. 7.10. Pracownik ochrony przy wykonywaniu czynności ochronnych, w szczególności: a) Reaguje w przypadku powstania zagrożeń; b) Sprawuje nadzór nad właściwym ruchem samochodowym; c) Współpracuje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji; d) Prowadzi systematyczne, nieregularne obchody Obiektu; e) Niezwłocznie powiadomi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach na ochranianym Obiekcie; 7.11. Szef ochrony / koordynator służby zobowiązany jest do udokumentowania kontroli pracowników ochrony co najmniej 2 razy w tygodniu, a kontrola ta powinna być odnotowana w „Książce Dyżurów” (data, godzina, podpis osoby uprawnionej do kontroli). 7.12. Wykonawca dodatkowo zapewni wsparcie Grupy Interwencyjnej składającej się z licencjonowanych pracowników ochrony. Interwencja będzie podejmowana na potwierdzony sygnał alarmowy, a także na każde wezwanie pracowników ochrony. Czas reakcji Grupy Interwencyjnej nie może być dłuższy niż 30 minut od chwili wezwania. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w części dotyczącej wsparcia Grupy Interwencyjnej. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, nazwy firm podwykonawców. Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014, poz. 1099 ze zm.) b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach