Przetargi.pl
Przygotowanie projektu oraz wdrożenie strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura Karier

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 278 309 , fax. 228 278 309
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2
  00-368 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 278 309, fax. 228 278 309
  REGON: 27570200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie projektu oraz wdrożenie strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura Karier
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania oraz wykonania/wdrożenia głównej strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura Karier. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy: • Etap 1 – zaprojektowanie i wdrożenie głównej strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina www.chopin.edu.pl • Etap 2 – obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Biura Karier Strona internetowa ma stanowić element realizacji projektu „Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego, nr WND-POWR.03.05.00-00-Z223/18". Efektem zamówienia ma być nowoczesna i atrakcyjna wizualnie strona internetowa, o intuicyjnej nawigacji, prezentująca informacje na temat Uniwersytetu i wydarzeń organizowanych w nim oraz umożliwiająca uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji przez członków społeczności akademickiej, a także wszystkich zainteresowanym życiem Uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku NR 6 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 8.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: ALIOR BANK S.A. SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX IBAN: 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270 dla wpłat w PLN Dowód wniesienia wadium w pieniądzu powinien zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie: „Wadium w sprawie ZP-3/01/2020/272/W/MSW”. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu. 4) W przypadku wnoszenia wadium nie w pieniądzu, a w innych dopuszczalnych formach określonych w Ustawie, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale. Beneficjentem takich dokumentów musi być Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa. 5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a) oraz art. 46 ust. 5 pkt 1, 2, 3 Ustawy. 6) Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. 7) Pozostałe uregulowania, a w szczególności odnośnie zwrotu wadium, ponownego wniesienia i zatrzymania wadium określa Ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku, ocena nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę JEDZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach