Przetargi.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. 3 MAJA W MOŚCISKACH Z UL. ESTRADY W WARSZAWIE

Gmina Izabelin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 722 89 30 , fax. 22 722 80 06
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izabelin
  ul. 3 Maja 42
  05-080 Izabelin, woj. mazowieckie
  tel. 22 722 89 30, fax. 22 722 80 06
  REGON: 13271861000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gmina.izabelin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. 3 MAJA W MOŚCISKACH Z UL. ESTRADY W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach, gmina Izabelin) z drogą powiatową nr 5587W (ul. Estrady w Warszawie), w ramach procedury ZRID, w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin; nr rachunku: 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208 w Banku PKO B.P. II Oddział W-wa; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) poręczeniach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, zaleca się, aby do oferty dołączyć potwierdzenie przelewu. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone zamawiającemu w oryginale - w osobnej kopercie oznaczonej numerem postępowania, przed terminem składania ofert, lub złożone wraz z ofertą w tej samej kopercie. Uwaga: Przedstawienie zamawiającemu jedynie kopii wadium, bez wniesienia oryginału, nie zabezpiecza oferty i spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 3) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem postępowania przetargowego. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (gdy brak jest nazwy wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 9. Wadium dla grupy wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. W dokumencie gwarancji powinny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta. 10. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane); 3) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją wykonawcy; 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów); 3) Odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona zgodnie z treścią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis pełnomocnictwa może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, zgodnie z przedstawionym odpisem, lub notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach