Przetargi.pl
„Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenia do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych oraz wykonywania pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie kompleksu K-0531 Łomża”.

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-325 Białystok, Kawaleryjska 70
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  Kawaleryjska 70
  15-325 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 200689828
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenia do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych oraz wykonywania pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie kompleksu K-0531 Łomża”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenia do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych oraz wykonywania pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie kompleksu K-0531 Łomża..Usługa polega na zapewnieniu energii elektrycznej obozowiskom kontenerowym na terenie JW. w Łomży. Zmawiający dysponuje sprzętem do odbioru energii elektrycznej obozowisk, w trakcie realizacji usługi należy dokonać montażu wewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. CPV : 71315000-9 Usługi budowlane Wytyczenie trasy kabli, Wykonanie wykopów,  Ułożenie kabli i rur osłonowych, Montaż złącz kablowych i rozdzielnic oraz podłączenie kabli, Uruchomienie instalacji i pomiary elektryczne.UWAGA: Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiot zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71315000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł.).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 61/W1/2022 – „Usługa montażu urządzeń elektrycznych, podłączenia do energii elektrycznej urządzeń elektrycznych oraz wykonywania pomiarów i badań instalacji elektrycznej na terenie kompleksu K-0531 Łomża”.UWAGA! Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, zgodnie z art. 98 ustawy.3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 98 ust 6 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną