Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 050658640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego.2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski obejmujący branże: 1) architektoniczną,2) drogową,3) elektryczną,4) sanitarną,5) architektura krajobrazu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich czynności nadzoru autorskiego i prac projektowych w zakresie:1) sprawowania nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 2) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,3) zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz uprawnienia takie same lub wyższe od wymaganych w SWZ we wszystkich branżach objętych dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 7 do SWZ, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ,4) udział w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego,5) dokonywania wpisów do dziennika budowy,6) wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełniania szczegółów dotyczących rozwiązań w niej zawartych, 7) dostosowania dokumentacji projektowej do warunków zastanych na budowie,8) opracowanie i wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej,9) opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,10) wydawanie, na wniosek Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych, opinii dotyczącej technicznych możliwości, zasadności i zgodności z dokumentacją projektową wykonania ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych i/lub zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu rzeczowego robót ujętych w przedmiarach,11) doradztwa (udzielania porad i opinii w formie pisemnej oraz prowadzenia konsultacji) dot. realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie każdorazowo określonym przez Zamawiającego,12) rozstrzygania w sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami,13) udziału w radach budowy, naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie Zamawiającego - przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,14) na wezwanie Zamawiającego, udziału w odbiorach częściowych i końcowym,15) opracowania analiz i opinii dotyczących zasadności oraz zgodności z dokumentacją projektową ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez wykonawcę robót i jego podwykonawców lub osób trzecich16) podpisania protokołu konieczności w przypadku pozytywnej opinii, o której mowa w ppkt 10,17) ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,18) ścisłej współpracy z podmiotami biorącymi udział w realizacji innych zadań inwestycyjnych na terenie Parku Planty bądź Bulwarów Kościałkowskiego, w tym w szczególności polegających na budowie tężni, rozbudowie placu zabaw i budowie pomnika Prezydenta Seweryna Nowakowskiego. 4. Udokumentowanie aktualizacji/zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy:1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują (w wersji papierowej i elektronicznej),3) wpisy do dziennika budowy,4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.5. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie, w przypadku wystąpienia zmian w zakresie realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór, spowodowanych przyczynami technicznymi, technologicznymi, użytkowymi, rozbieżnościami w zakresie warunków terenu inwestycji występujących na budowie i przyjętych w dokumentacji, czy też koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych, każdorazowo, na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych (lub do 14 dni roboczych w przypadku skomplikowanego charakteru prac):1) zamiennych prac projektowych, w tym takich, których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej,2) dodatkowych prac projektowych, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.Wykonanie dokumentacji, o której mowa w pkt 1) i 2) obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz jeżeli zajdzie taka konieczność również uzyskanie decyzji konserwatora zabytków i zmiany decyzji pozwolenia na budowę.3) inwentaryzacji drzew i krzewów niezbędnych do wycinki, przygotowanie wniosku o ich wycinkę i mapy nasadzeń zastępczych.6. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż dotyczących robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający pomocniczo dołącza posiadane przedmiary i kosztorysy robót, które Wykonawca winien zweryfikować. 7. Usługa świadczenia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dotyczyć będzie robót prowadzonych na podstawie:1) dokumentacji projektowej Rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku opracowanej w Warszawie przez Pracownię Architektury Krajobrazu Wandy Dudek-Wybodowskiej (2007r.), w tym:a) Projektu budowlanego wielobranżowego Rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku,b) Projektu wykonawczego Rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku:- Projekt alejek parkowych – branża drogowa,- Projekt oświetlenia – branża elektryczna,- Projekt zieleni,- Projekt sieci wod. - kan. – branża sanitarna,- Projekt D.F.A. i placu zabaw - wyłącznie w zakresie małej architekturyc) Projektu wykonawczego Aktualizacji Projektu Rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku (2010r.):- Projekt zmiany nawierzchni ze żwirowej na kamienną dla Bulwarów Kościałkowskiego i Alei Zakochanych – branża drogowa,- Projekt oświetlenia – branża elektryczna,- Projekt zmiany nawierzchni ze żwirowej na kamienną dla bulwarów Kościałkowskiego i Alei Zakochanych – branża sanitarna.stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ2) dla której uzyskano pozwolenia:a) konserwatora zabytków:- Decyzja MKZ.4125.190.2019 z dnia 10.01.2020r. (dokumentacja opracowana przez Pracownię Architektury Krajobrazu Wanda Dudek – Wybodowska) - Decyzja MKZ.4125.12.2020 z dnia 03.03.2020r. dokumentacja opracowana przez Pracownię Architektury Krajobrazu Wanda Dudek – Wybodowska)- Decyzja MKZ.4125.14.2020 z dnia 06.03.2020r. ( dokumentacja opracowana przez SBKiM Wojciech Grzybowski)stanowiące załącznik nr 8 do SWZb) na budowę:- Decyzja 941/07 znak A.I.7353/480/07 z dnia 06.09.2007r. stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.8. Z zakresu prowadzenia nadzoru autorskiego wyłączony jest zakres, który został uaktualniony i uzupełniony dokumentacją projektową opracowaną przez SBKiM Wojciech Grzybowski:- Projekt wykonawczy branży drogowej- Projekt wykonawczy branży elektrycznejstanowiącą załącznik nr 10 do SWZ.Niniejsze wyłącznie nie obejmuje sporządzenia przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału. 9. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SWZ.10. Dokumentację projektową, o której mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.) oraz załącznikiem nr 7 do SWZ.Uwagi:1. W cenie oferty należy uwzględnić uzyskanie warunków, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji w zakresie usunięcia wszelkich kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną inwestycją, a także złożenie wniosków i uzyskanie niezbędnych decyzji.2. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się zakres polegający na budowie amfiteatru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach