Przetargi.pl
Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Lublinie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, Karłowicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 534-60-52, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie
  Karłowicza 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 534-60-52, , fax. -
  REGON: 36784953800080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa oboba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie oraz 5 podległych Sekcji Zamiejscowych, polegających na: 1) utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych, 2) utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego (jeżeli dotyczy), 3) zimowe utrzymanie terenu zewnętrznego (jeżeli dotyczy), 4) wykonywanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla poszczególnych zadań częściowych w wysokości: Nr 1 – LUBLIN - 3000,00 zł Nr 2 – DOŁHOBYCZÓW - 750,00 zł Nr 3 – MICHALÓW - 2300,00 zł Nr 4 – POKRÓWKA - 1000,00 zł Nr 5 – URSZULIN - 1400,00 zł Nr 6 – BIAŁA PODLASKA - 600,00 zł 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy KOWR OT w Lublinie (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Lublin 54 1130 1206 0028 9154 6520 0002 z dopiskiem: „Wadium – Postępowanie znak: LUB.WOP.260.1.2020 - Zadanie/Zadania częściowe nr :.............,” Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy. 7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach